อังคารที่ 27 สิงหาคม 2013

คุณอยู่ในงานพันธกิจ
You’re On A Mission

“ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15)

    ในฐานะของคริสเตียน เราอยู่ในพันธกิจของการทำให้โลกของเราเต็มล้นด้วยความรู้ถึงฤทธิ์แห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้า และมีการเจิมพิเศษอยู่กับเราในการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ 2 โครินธ์ 3:5-6 กล่าวว่า “…ความสามารถของเรามาจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้เราสามารถที่จะเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่…” ดังนั้นไม่เพียงแต่เราถูกส่งออกไปเท่านั้น เราได้รับฤทธิ์เดชสำหรับพันธกิจนี้ กิจการ 1:8 กล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา…”

คุณอยู่ในงานพันธกิจ พระเยซูทรงเน้นย้ำสิ่งนี้ในมัทธิว 28:19 โดยตรัสว่า “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ…” คุณจะต้องเป็นพยานกับเพื่อนของคุณ ญาติพี่น้อง และเพื่อนร่วมงาน ด้วยจุดประสงค์หลักคือนำเขามาถึงพระคริสต์

ข่าวประเสริฐจะมีชัยชนะและทำให้เกิดผลในชีวิตของมนุษย์ ถ้าพวกเขามีโอกาสที่จะได้ยินข่าวประเสริฐนั้น เพราะมีเพียงเท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถเชื่อได้ โรม 10:12-15 กล่าวว่า “…แต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้ และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์ จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้ และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้ และถ้าไม่มีใครใช้เขาไป เขาจะไปประกาศอย่างไรได้…” คุณคือผู้ที่ถูกส่งออกไป ได้รับการเจิม และได้รับคำบัญชาจากพระเจ้าที่จะนำข่าวประเสริฐไปสู่โลกนี้

จงให้คุณค่าแก่คนในโลกของคุณ และคนที่พระเจ้าได้ส่งมาให้คุณ ประกาศข่าวประเสริฐแก่เขาในทุกโอกาสที่มี เพราะว่าคุณคือเสียงของพระเจ้าไปถึงพวกเขา คุณคือผู้แจกจ่ายความดีและความชอบธรรมของพระองค์

คำอธิษฐาน
    ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ พระบิดา ที่ทรงประทานกำลัง ความกล้าหาญ และฤทธิ์เดชแก่ข้าพระองค์ เพื่อให้พร้อมสำหรับการนำวิญญาณ ขอบพระคุณพระองค์ที่นับว่าข้าพระองค์คู่ควรและตั้งข้าพระองค์ให้รับใช้ในงานแห่งการคืนดีกัน นำวิญญาณที่หลงหายในโลกของข้าพระองค์ เปลี่ยนพวกเขาจากความมืดสู่ความสว่าง และนำพวกเขาเข้าสู่มรดกในพระเยซูคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:18-20; กิจการ 20:20-21


Comments are closed