พฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2015

คุณอยู่เหนือทุกสิ่ง!
You’re Above All Things!

“พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักร” (เอเฟซัส 1:22)

    1 โครินธ์ 15:25 กำลังพูดถึงเกี่ยวกับพระเยซู กล่าวว่า “เพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่ก่อน จนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์” นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการครอบครองของพระเยซูในสวรรค์ แต่เกี่ยวกับพระองค์ทรงครอบครองในโลกนี้ ตามความถูกต้องแล้วพระเจ้าได้วางทุกสิ่งไว้ใต้พระบาทของพระเยซู (เอเฟซัส 1:22) อิสยาห์ 9:6 กล่าวว่า “…และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน…” สิ่งนี้มีพลังอย่างมาก เพราะว่าเป็นการนำให้เราเชื่อมต่อกับเรื่องนี้ ถ้าพระองค์ได้ตรัสว่า “และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน” นั่นจึงหมายถึงพระเยซู เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นศีรษะ และเราคือพระกายของพระองค์

ดังนั้นการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านจึงหมายความว่าการครอบครอง การปกครอง และสิทธิอำนาจของพระองค์นั้นอยู่เหนือคริสตจักร และเกิดโดยเรา ฮาเลลูยา! นี่หมายความว่าแม้ว่าคุณจะเป็นคนสุดท้ายในคริสตจักร เป็นเท้าที่เล็กที่สุด คุณก็ยังอยู่เหนือทุกสิ่ง เพราะว่าทุกสิ่งถูกวางไว้ใต้พระบาทของพระเยซู นี่คือความจริงที่สรุปแล้วในสวรรค์ พระเจ้าได้ตรัสไว้ดังนั้น และไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ โดยผ่านทางคริสตจักรพระเยซูจะต้องครอบครองเหนือทุกสิ่ง

ความหมายของสิ่งนี้ก็คือว่าในวาระสุดท้าย คุณถูกคาดหวังให้ลุกขึ้น ชูมือแห่งความเชื่อ และได้รับกำลังในสิ่งซึ่งมาจากพระเจ้า กล่าวพระคำด้วยใจกล้าหาญและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น โลกนี้และสิ่งสารพัดได้ถูกมอบไว้แก่คุณแล้ว ดังนั้นจงกล้าหาญที่จะครอบครองโลกนี้ เพราะว่าการปกครองนั้นอยู่ในมือของคุณ จงปกครองและควบคุณชีวิตของคุณ สั่งพายุที่พัดเข้ามาทั้งหมดให้สงบลงในนามของพระเยซู! ปฏิเสธที่จะเจ็บป่วย ยากจน หรือพ่ายแพ้ ปกครองเหนือสถานการณ์ต่างๆ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าคือผู้ที่พระเจ้ากล่าวว่าเป็น พระคริสต์ภายในข้าพเจ้าเป็นชัยชนะและเป็นสง่าราศีของข้าพเจ้าในชีวิตนี้! ข้าพเจ้าเป็นอวัยวะในร่างกายของพระองค์ เป็นเนื้อหนังและกระดูกของพระองค์ ปกครอง ครอบครอง และมีชัยชนะพร้อมกับพระคริสต์เหนือโลกนี้และสถานการณ์ต่างๆ! ผู้ที่อยู่ในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:6; สดุดี 110:2


Comments are closed