อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013

คุณอยู่ที่นี่อย่างมีเป้าหมาย
You’re Here For A Purpose

“แต่ว่าจงลุกขึ้นยืนเถิด ด้วยว่าเราได้ปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตั้งเจ้าไว้ให้เป็นผู้รับใช้ และเป็นพยานถึงเหตุการณ์ซึ่งเจ้าเห็น และถึงเหตุการณ์ที่เราจะสำแดงตัวเราเองแก่เจ้าในเวลาภายหน้า” (กิจการ 26:16)

ในฐานะคริสเตียน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะรู้ว่าพระเจ้ากำหนดชีวิตของคุณเพื่อสง่าราศี พระองค์มีกำหนดสำหรับคุณ ตามเป้าหมายของพระองค์ เพื่อหน้าที่เฉพาะ คุณเกิดมาอย่างมีเป้าหมาย พระเจ้าได้วางคุณไว้ในโลกนี้อย่างมีเหตุผล มีเป้าหมายบางอย่างสำหรับชีวิตของคุณ
คุณอาจถามว่า “แล้วเป้าหมายของฉันคืออะไร? ทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่?” ในการหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ คุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่า “เป้าหมาย” หมายความว่าอย่างไร เป้าหมายคือแนวความคิดหรือจุดหมายที่อยู่ในใจเป็นเหมือนเป้าที่มุ่งไปในสิ่งที่คุณพยายามหรือกำหนดไว้ เป็นความตั้งใจจริง เป็นเหตุผลสำหรับบางสิ่งที่มีอยู่หรือถูกทำไว้
พระเยซูทรงอยู่ในโลกนี้เพื่อเป้าหมายบางอย่าง และพระองค์ไม่เคยสงสัยว่าเป้าหมายนั้นคืออะไร ยอห์น 10:10 พระองค์ประกาศถึงเป้าหมายของพระองค์ “ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” พระองค์ทรงทราบว่าพระองค์ไม่ได้มาในโลกเพื่อท่องเที่ยวไปรอบๆแล้วก็ตาย ชีวิตทั้งชีวิตของพระองค์นั้นอยู่เพื่อทำตามเป้าหมายนั้น เพื่อช่วยและประทานชีวิตให้กับมนุษย์ทุกคน
ในยอห์น 20:21 พระเยซูตรัสว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงใช้เรามาฉันใด เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” เดี๋ยวนี้นี่เป็นเป้าหมายของคุณแล้ว คุณได้ถูกส่งออกไปเพื่อประกาศข่าวประเสริฐแห่งชีวิตกับมนุษย์ทุกคน วันที่คุณมอบถวายหัวใจของคุณแด่พระคริสต์ พระองค์ได้มอบความคิดของพระองค์นี้แก่คุณ และทำให้คุณเป็นผู้ช่วยเหมือนพระองค์ “พวกผู้ช่วยให้พ้นจะขึ้นไปที่ภูเขาศิโยนเพื่อปกครองภูเขาเอซาว และราชอาณาจักรนั้นจะตกเป็นของพระเยโฮวาห์” (โอบาดีย์ 1:21) ดังนั้นจงให้ชีวิตทั้งหมดของคุณติดตามเป้าหมายนี้ จงร้อนรนเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าในใจของมนุษย์ และขยายให้ออกไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก โดยทางนี้ ชีวิตของคุณจะมีความหมายใหม่ทั้งหมด

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าเป็นมิชชันนารีคริสเตียน ข้าพเจ้าอยู่ในพันธกิจจากพระเจ้าในการออกไปและให้ชีวิตแห่งข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์แก่มนุษย์ทุกคน ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะถูกกีดขวางโดยความกังวลของชีวิตนี้ แต่ข้าพเจ้าขอมอบถวายตัวเองทั้งสิ้นในการติดตามเป้าหมายของพระเจ้าสำหรับข้าพเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 3:8; อิสยาห์ 42:5-7; กิจการ 26:16-18


Comments are closed