วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2013

คุณสามารถ “สร้าง” บางสิ่งขึ้นจากความว่างเปล่า!
You Can “Make” Something Out Of Nothing!

“โดยความเชื่อนี้เอง เราจึงเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล ด้วยพระดำรัสของพระองค์ ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น” (ฮีบรู 11:3)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้แสดงให้เราเห็นถึงฤทธิ์เดชของความเชื่อ ข้อพระคำกล่าวว่าโดยผ่านทางความเชื่อเราเข้าใจว่าโลกนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระดำรัสของพระเจ้า ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น นี่หมายความว่าคุณสามารถทำให้เกิดบางสิ่งขึ้นจากความว่างเปล่า โดยผ่านทางความเชื่อ คุณจะมีความเชื่อนี้ได้อย่างไร? โรม 10:17 กล่าวว่า “ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้า” นั่นหมายความว่าถ้าคุณมีความเชื่อไม่พอ คุณสามารถสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นได้โดยฟังพระวจนะคำ ความเชื่อมาถึงคุณในพระคำ และด้วยความเชื่อนั้น คุณสามารถทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้

สิ่งนี้ทำลายความคิดของผู้ที่นั่งเฉยๆ และรอคอยให้ “บางสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับพวกเขา” จงอย่ารอคอยให้บางสิ่งเกิดขึ้นโดยตัวของมันเอง โดยผ่านทางความเชื่อคุณสามารถสร้างบางสิ่งให้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่าได้ 2 โครินธ์ 4:6 เปิดเผยถึงหลักการที่สำคัญของผลที่เกิดขึ้นนี้ โดยกล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าองค์นั้น ผู้ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างออกมาจากความมืด ได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์”

สังเกตว่าพระเจ้าไม่ได้รอให้ความมืดเปลี่ยนเป็นความสว่าง พระองค์สั่งให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืด! มีความแตกต่างระหว่างการทำให้ที่มืดสว่างขึ้น กับการส่องแสงสว่างออกมาจากความมืด อย่างหลังคือความเชื่อของพระเจ้าที่พระเยซูได้อธิบายไว้ในมาระโก 11:22

ตอนนี้จำไว้ว่าเราได้ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายา ตามพระลักษณะของพระเจ้า นั่นหมายความว่าเราเหมือนพระองค์ และสามารถทำได้อย่างพระองค์ ดังนั้น เมื่อชีวิตดูเหมือนมืดมิด และสิ่งต่างๆดูสับสน คุณสามารถทำให้เกิดสิ่งดีออกมาจากสถานการณ์ที่เลวร้าย โดยพระคำแห่งความเชื่อในปากของคุณ คุณสามารถสั่งแสงสว่างออกมาจากความมืด สิ่งที่คุณต้องการคือพระคำของพระเจ้า เมื่อพระคำมาถึงคุณ พระคำนั้นจะปลุกความเชื่อในวิญญาณของคุณให้เห็นความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด ใช้ความเชื่อของคุณผ่านทางถ้อยคำ และ “สร้างบางสิ่งขึ้นจากความว่างเปล่า”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเจ้า ผู้ซึ่งสั่งให้แสงสว่างส่องออกมาจากความมืด ได้ส่องสว่างในใจของข้าพเจ้า! ดังนั้น ข้าพเจ้าได้รับความสามารถแห่งความเชื่อเดียวกันนี้ เพื่อเรียกสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะเห็นในชีวิตของข้าพเจ้าออกมา ข้าพเจ้าแสดงให้เห็นถึงความยินดี ความจำเริญและชัยชนะ ทุกวัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ปฐมกาล 1:1-3; มาระโก 11:22-23


Comments are closed