เสาร์ ที่ 11 มกราคม 2014

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้!
You Can Change ANYTHING!

“…ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลย” (มัทธิว 17:20)

    พระเยซูได้บอกอย่างชัดเจนว่าคุณสามารถทำทุกสิ่งให้สำเร็จได้โดยความเชื่อของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีทางของชีวิตและสภาพแวดล้อมของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ไม่ดีในบ้านของคุณ ที่ทำงานของคุณ สถานะการเงินของคุณ และในร่างกายของคุณ คุณสามารถมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนอื่นๆ ในโรงเรียนของคุณ เมือง ประเทศ และโลกนี้!

ไม่เพียงแต่เรามีพลังในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่หมดหวัง และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ซาตานได้ทำไว้ เรายังมีสิทธิอำนาจของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงจุดหมายในอนาคตได้อีกด้วย มีบันทึกในพระคำถึงคนที่เปลี่ยนแปลงอนาคตของเขา ตัวอย่างหนึ่งก็คือโมเสส ผู้ที่มีชัยชนะโดยการอธิษฐานวิงวอน และหยุดยั้งพระเจ้าจากการทำลายชนชาติอิสราเอลสำหรับการดื้นรั้นและไม่เชื่อฟังของพวกเขา (อพยพ 32:7-14)

เราได้เห็นอีกเหตุการณ์หนึ่งใน 2 พงศ์กษัตริย์ 20 ที่กษัตริย์เฮเซคียาห์ ได้เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ซึ่งเป็นคำสั่งของพระเจ้า ท่านได้ป่วยจนใกล้ตาย และวันหนึ่งพระเจ้าได้ส่งผู้เผยพระวจนะอิสยาห์มาหาท่าน กล่าวว่า “…พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ‘จงจัดการบ้านการเมืองของเจ้าให้เรียบร้อย เจ้าจะต้องตาย เจ้าจะไม่ฟื้น’” (2 พงศ์กษัตริย์ 20:1) จินตนาการว่าพระเจ้าได้กล่าวสิ่งนี้กับคนๆหนึ่ง! อย่างไรก็ตาม ในข้อถัดมา เราได้อ่านพบว่าเฮเซคียาห์ “…ทรงหันพระพักตร์เข้าข้างฝา และอธิษฐานต่อพระเจ้า…” (2 พงศ์กษัตริย์ 20:2) ทันใดนั้น พระเจ้าได้เปลี่ยนโทษความตาย และเพิ่มชีวิตให้เขาอีกสิบห้าปี (2 พงศ์กษัตริย์ 20:5)

อะไรที่จะทำให้คุณสามารถทำให้เกิดผลทางบวกและการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ในสถานการณ์ชีวิตของคุณได้? ความเชื่อ! พระเยซูตรัสว่าถ้าคุณมีความเชื่อเท่าเมล็ดผักกาด ไม่ว่าคุณกล่าวสิ่งใด สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้น และไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ คุณสามารถเป็นในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นได้ เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการประสบความสำเร็จ! คุณมีความสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านทางพระวิญญาณ โดยพระคำและการอธิษฐาน!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความสามารถในการเปลี่ยนแปลงแก่ข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณ โดยพระคำและการอธิษฐาน! ชีวิตของข้าพระองค์มีความเป็นไปได้อันไม่สิ้นสุด ข้าพระองค์สามารถทำทุกสิ่งได้ ทางพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพระองค์ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ครอบครองในทุกสิ่ง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 4:18; ยากอบ 5:16-18


Comments are closed