ศุกร์ ที่ 28 มีนาคม 2014

คุณสามารถรู้จักพระเจ้าได้โดยผ่านการสำแดงเท่านั้น
You Can Only Know God By Revelation

“ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้” (โฮเชยา 4:6)

    ความรู้ที่กล่าวถึงตอนบนไม่ใช่การขาดความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเมือง ฟิสิกส์ หรือศาสนศาสตร์ แต่เป็นการขาดสายตาฝ่ายวิญญาณและความเข้าใจของความจริงฝ่ายวิญญาณ ขาดความรู้แห่งการสำแดง พระเยซูได้ให้คำอุปมาในมัทธิว 13:3-9 เกี่ยวกับผู้หว่านที่ได้ออกไปหว่านเมล็ดพืช ในการหว่านนั้น มีบางเมล็ดหล่นไปริมทางและนกในอากาศมากินมันไป บางส่วนตกบนดินแข็ง บางส่วนตกท่ามกลางต้นหนาม และบางส่วนก็ตกบนดินดี

ในการอธิบายคำอุปมา พระองค์ตรัสว่าเมล็ดที่ตกลงข้างทางและถูกนกมาฉกไปกินนั้นเปรียบเสมือนคนที่ได้ยินพระคำของพระเจ้าและรับไว้โดยปราศจากความเข้าใจ ดังนั้นซาตานจึงมาและขโมยพระคำที่ได้หว่านลงในใจของพวกเขาไป

พระคำของพระเจ้าจะเป็นประโยชน์กับคุณเมื่อถูกรับไว้ด้วยความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ และไม่ใช่ผ่านทางเหตุผลของมนุษย์ คุณไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้โดยผ่านทางความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา หรือจิตวิทยาได้ แม้แต่ศาสนาก็ไม่สามารถให้ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้ากับคุณได้ คุณสามารถรู้จักพระองค์ได้โดยผ่านทางการสำแดงเท่านั้น

เมื่อพระเยซูถามสาวกของพระองค์ในมัทธิว 16:15 ว่า “แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร” เปโตรตอบว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” สังเกตถึงการตอบสนองของพระองค์ “ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย ท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ” เปโตรสามารถรู้จักพระองค์โดยผ่านการสำแดง

นี่คือเหตุผลที่คนหนึ่งสามารถได้ยินข่าวประเสริฐแห่งความรอดของพระคริสต์และร้องไห้ เพราะว่าเขาเข้าใจทันทีถึงการเสียสละของพระเยซูบนไม้กางเขน และรับเอาความรอด ในขณะที่บางคนเมื่อได้ยินเรื่องราวเดียวกันเกี่ยวกับข่าวประเสริฐและพยายามให้เหตุผลในสมองของเขา และผลก็คือข้อความนั้นไม่ได้เข้าสู่จิตใจของเขาเพื่อทำให้เกิดผล ข้อความแห่งความรอดของพระคริสต์ไม่ได้มีไว้เพื่อการใช้เหตุผลของคุณ แต่เพื่อวิญญาณของคุณ

ไม่น่าแปลกใจที่พระวิญญาณของพระเจ้า โดยผ่านทางอาจารย์เปาโล อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าให้คนของพระเจ้าเข้าใจถึงความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความเข้าใจ (เอเฟซัส 3:19) พระองค์กำลังพูดถึงการรู้ถึงความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้สึกและความจำกัดความของมนุษย์ แต่ตามสิ่งที่สำแดงมา

ถ้าคุณยังไม่ได้ให้พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณ ความรักของพระคริสต์สามารถเป็นจริงกับคุณได้ในวันนี้ถ้าคุณรับเอาพระเยซูเข้าไว้ในใจของคุณเพื่อให้คุณบังเกิดใหม่อีกครั้ง เปิดไปยังหน้า “คำอธิษฐานของความรอด” ในตอนจบของบทเฝ้าเดี่ยวนี้ และอธิษฐานคำอธิษฐานนั้น โดยตั้งใจในทุกๆถ้อยคำหมดหัวใจของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ประกาศว่าหัวใจของข้าพระองค์เป็นดินดีสำหรับพระคำของพระองค์ เมื่อพระคำมาถึงข้าพระองค์ ข้าพระองค์รับไว้ด้วยความเชื่อ ความถ่อมใจ และความยินดี ดังนั้น พระคำจึงหยั่งรากลึงลงภายในข้าพระองค์และทำให้เกิดผลในสิ่งที่ได้กล่าวไว้ในพระคำนั้น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:23; 1 เปโตร 1:23; มัทธิว 13:23


Comments are closed