อังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2013

คุณสามารถทำให้ตัวคุณเองหลุดพ้นได้
You Can Recover Yourself

“ด้วยความอ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่านั้นที่ต่อสู้กับตัวเอง ถ้าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจเสียใหม่มารับความจริง และเขาอาจหลุดพ้นบ่วงของพญามาร ผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมัน” (2 ทิโมธี 2:25-26)

    คำว่า “หลุดพ้น” ในข้อตอนต้นมาจากคำในภาษากรีกว่า “ananepho” เป็นคำที่น่าสนใจ เป็นคำเปรียบเทียบซึ่งหมายถึงการ “หายดี” “กลับคืนดี” หรือ “รู้สึกตัว” อธิบายในลักษณะของสถานการณ์ที่ตื่นจากสภาพที่เมาให้สร่างเมา ลองคิดภาพของคนที่เมาเหล้า โดยทั่วไปจะพูดหรือปฏิบัติตัวอย่างไม่เหมาะสม ไม่นานนัก ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ก็จางลง และเขาก็กลับมารู้สึกตัวเองอีกครั้ง และขอโทษที่เมาและได้แสดงออกอย่างไม่สมควร เกิดอะไรขึ้น? คนนั้นได้ “หลุดพ้น” การ ‘หลุดพ้น’ คล้ายกันนั้นเกิดขึ้นเมื่อคนหนึ่งได้กินยานอนหลับ และฤทธิ์ของยาค่อยๆ หมดลง

จงใช้เวลาและความอดทนที่จะสอนคนเหล่านั้นด้วยพระคำ จะช่วยพวกเขาหลุดพ้นจากบ่วงของพญามาร คุณสามารถหลุดพ้นตัวคุณเองจากการโจมตีทุกอย่างหรือความยากลำบากที่ถูกโยนใส่คุณ คุณสามารถหลุดออกจากบ่วงนั้นด้วยพลังของตัวคุณเองโดยไม่ต้องให้ใครอธิษฐานเผื่อคุณสำหรับการ “ปลดปล่อย” ของคุณ ทุกครั้งที่ซาตานพยายามจับคุณ เพียงแค่เดินออกมา!

การประชุมเรื่อง “การปลดปล่อย” ไม่ควรมีสำหรับคริสเตียน แต่สำหรับคนบาป เพราะว่าคริสเตียนคือผู้ปลดปล่อย “พวกผู้ช่วยให้พ้นจะขึ้นไปที่ภูเขาศิโยนเพื่อปกครองภูเขาเอซาว และราชอาณาจักรนั้นจะตกเป็นของพระเยโฮวาห์” (โอบาดีห์ 1:21) เราเป็นผู้ที่พระวิญญาณของพระเจ้าใช้เพื่อปลดปล่อยชายและหญิงทั่วทั้งโลกนี้

ไม่ว่าเหตุผลใดที่คริสเตียนคนหนึ่งพบว่าตัวเองอยู่ภายใต้การกดดันของมารร้าย เขาสามารถออกมาจากจับกุมของมาร เมื่อใดก็ได้ที่เขาต้องการ เขาสามารถเดินออกจากความเจ็บป่วย โรคร้าย และความกลัว โดยไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือ ได้อย่างไร? คุณอาจต้องการถาม

ง่ายนิดเดียว เพียงแต่ปฏิบัติตามพระคำ กล่าวคำว่า “ใช่” ต่อตัวตนใหม่ของคุณในพระเยซูคริสต์ และเรียกตัวคุณเองตามที่พระเจ้าทรงเรียกคุณ ถ้าคุณเคยดำเนินในความกลัว เพียงแค่พูดว่า “ในนามพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าปฏิเสธความกลัว เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานวิญญาณแห่งความกลัวแก่ข้าพเจ้า แต่เป็นความรัก ฤทธิ์เดช และการบังคับตน!”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าดำเนินโดยพระคำของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงมีชีวิตในความปลอดภัย ข้าพเจ้ามีวิญญาณแห่งความรัก ฤทธิ์เดช และการบังคับตน! พระคริสต์ทรงสถิตภายในข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นชีวิตและความชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองค์ได้วางข้าพเจ้าบนทางแห่งชีวิต เพื่อเดินในทางแห่งพระสิริ เกียรติ และชัยชนะ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:13; 2 โครินธ์ 5:17


Comments are closed