เสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2017
คุณสามารถทำทุกสิ่งได้ผ่านทางพระคริสต์
You Can Do All Things Through Christ

“ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:13)

    เป็นถ้อยคำที่ยอดเยี่ยมของอาจารย์เปาโลในข้อพระคำตอนต้น! เป็นแนวความคิดที่ยอดเยี่ยมมาก! คุณมาถึงจุดที่คุณรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณแล้วหรือยัง? คุณสามารถทำทุกสิ่งได้ผ่านทางพระคริสต์! เป็นมรดกของคุณในฐานะลูกของพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทำให้คุณมีอย่างพอเพียงในความเพียงพอของพระองค์

สังเกตว่าเปาโลไม่ได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างเพราะว่าข้าพเจ้ามีความเฉลียวฉลาด” ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่เกี่ยวกับคุณ แต่เกี่ยวกับพระคริสต์ ซึ่งอยู่ภายในคุณ และพระองค์ทรงปรนนิบัติภายในและผ่านทางคุณ ถ้าเปาโลสามารถทำทุกสิ่งได้ผ่านทางพระคริสต์ คุณก็สามารถทำได้เช่นกันเมื่อคุณได้รับพระคริสต์ “ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” นี่ควรจะเป็นความตระหนักรู้ในการดำเนินชีวิตทุกวันของคุณ

ยิ่งคุณตระหนักในสิ่งนี้มากเท่าใด และกล่าวยืนยัน คุณจะตั้งโปรแกรมตัวคุณเองด้วยความสามารถของพระคริสต์ ทันทีทันใด คุณก็จะค้นพบความสามารถที่ยอดเยี่ยม ถูกนำออกมาจากภายในคุณสำหรับสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ว่าคุณสามารถทำได้ คุณจะทำให้ความฝันใหม่เกิดขึ้นและสร้างบัตรผ่านสำหรับความสำเร็จเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและในโลกนี้ อย่ากล่าวถึงการไร้ความสามารถ คุณสามารถทำทุกสิ่งได้ คุณพร้อมสำหรับทุกสิ่ง

อย่ามองดูตัวเองว่าอ่อนแอ พระคริสต์ ผู้ที่ได้รับการเจิมและเป็นผู้เจิม อยู่ภายในคุณอย่างเต็มบริบูรณ์ ดังนั้นไม่มีการเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ พระเยซูตรัสว่า “…เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยลงทะเลไป’ และใจไม่สงสัย แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ” (มาระโก 11:23) พระคำกล่าวว่าคุณสามารถทำได้ ดังนั้นอย่าดูถูกตัวเอง

ลุกขึ้นในความสามารถของพระคำพระเจ้าในวิญญาณของคุณ และจะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้ามีชีวิตในพระเจ้า ทั้งวิญญาณ จิตใจ และร่างกาย พระคริสต์อยู่ในข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเต็มไปด้วยความสามารถที่ไม่มีขีดจำกัด พระคริสต์ทรงเป็นความสามารถของข้าพเจ้า และเป็นทุกสิ่งของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้ผ่านทางพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้พาเจ้า ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพเจ้า เพราะว่าผู้ที่อยู่ในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:26-27; 1 ยอห์น 4:4; 2 โครินธ์ 3:5


Comments are closed