ศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2017
คุณสามารถทวีคูณพระคุณและสันติสุขในชีวิตของคุณ
You Can Multiply Grace And Peace In Your Life
“ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งๆ ขึ้น โดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”(2 เปโตร 1:2)

     พระคุณและสันติสุขเป็นส่วนสำคัญสองประการที่คุณจะต้องมีอยู่ในชีวิตของคุณในระดับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการที่คุณจะมีชีวิตที่สูงขึ้นที่คุณได้รับในพระคริสต์

พระคุณคืออะไร? พระคุณมีความหมายมากกว่าความโปรดปรานที่ไม่สมควรได้รับ มีความหมายถึงอิทธิพลของพระเจ้าในวิญญาณของมนุษย์ เป็นการสะท้อนภายนอก หรือการทำงานภายนอกของความงดงาม พลัง ความสมบูรณ์ ความยอดเยี่ยม คุณธรรม และพระสิริของพระเจ้าในวิญญาณมนุษย์ของคุณ เป็นการประทานที่เหนือธรรมชาติที่ทำให้คุณจำเริญขึ้นในทุกสิ่งที่คุณทำ

สันติสุขมีความหมายในสิ่งที่สวยงามอื่นๆ พลังเหนือวิกฤต เป็นคำแปลจากภาษากรีกของคำว่า “Eirene” ซึ่งมีความหมายเหมือนคำในภาษาฮีบรูว่า “ชาโลม” ไม่ได้มีความหมายถึงสันติสุขของการปลอดภัยจากความชั่วร้ายและการทำลาย แต่หมายถึงสิ่งที่นำมาซึ่งการพักสงบและความรุ่งเรือง เมื่อคุณมีสันติสุขของพระเยซูคริสต์ นั่นหมายความว่าคุณมีพลังเหนือวิกฤต และพักสงบอยู่ในความรุ่งเรือง

นั่นคือชีวิตที่พระเยซูทรงมีเมื่อพระองค์ทรงดำเนินในโลกนี้ พระองค์ทรงเต็มด้วยพระคุณและความจริง และมีการพักสงบและการควบคุมอยู่ตลอดเวลา ทุกวัน ทุกที่ และในทุกสถานการณ์! เปโตรบอกเราว่าวิธีที่จะมีพระคุณและสันติสุขทวีคูณขึ้นในชีวิตคุณนั้นคือโดยการรู้จักพระเยซูพระผู้เป็นเจ้าของเรา คุณไม่ต้องอธิษฐานว่า “โอ พระเจ้า โปรดประทานพระคุณแก่ข้าพระองค์มากขึ้น” หรือ “ทวีคูณสันติสุขของข้าพระองค์” ไม่ต้อง! คุณจะต้องทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นสำหรับตัวคุณเอง โดยการทำให้คุณมีความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วนเกี่ยวกับพระเจ้า

หลายคนทนทุกข์และตกระกำลำบากในชีวิตในขณะที่พวกเขาควรที่จะดำเนินชีวิตในพระพรมากมายที่ได้ประทานให้แก่เราแล้วในพระเยซูคริสต์ เหตุผลที่พวกเขากำลังทนทุกข์อยู่นั้นก็เพราะความไม่รู้ ทำความรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ศึกษาพระคำ! คุ้นเคยกับพระองค์ผ่านการสามัคคีธรรมและการภาวนาพระคำ และพระคุณและสันติสุขของพระองค์จะทวีคูณขึ้นในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระคุณของพระเจ้าปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับพระพรและเป็นที่โปรดปรานอย่างมากในทุกสิ่ง สันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจคุ้มครองจิตใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีฤทธิ์เดชเหนือวิกฤต และข้าพระองค์มีสันติสุขในความรุ่งเรือง! ข้าพระองค์อยู่เหนือสุด อยู่ในการควบคุมและการสั่งการในสถานการณ์ต่างๆ เพราะว่าพระคริสต์ทรงสถิตภายในข้าพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของข้าพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:5-9; 2 เปโตร 1:5


Comments are closed