พฤหัสบดี ที่ 31 กรกฎาคม 2014

คุณสมบัติที่น่ายกย่องของความเชื่อ ความหวัง และความรัก
The Virtues Of Faith, Hope, And Love

“ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด (1 โครินธ์ 13:13)”

    ความเชื่อ ความหวัง และความรัก คือหลักสำคัญสามประการที่ได้เปิดเผยให้แก่เราในพระคำ ทั้งสามสิ่งทำงานร่วมกัน แต่ความรักถูกเปิดเผยแก่เราว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในทั้งสามสิ่ง ทุกคนที่มาถึงพระคริสต์เรียนรู้ในทันทีถึงคุณค่าของความเชื่อ เพราะว่าความเชื่อได้เข้าสู่วิญญาณของคุณเมื่อคุณได้ยินข่าวประเสริฐ ด้วยความเชื่อนั้นคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตใหม่นั้น

เมื่อคุณเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณ คุณเรียนรู้บางสิ่งเกี่ยวกับความหวัง ความหวังทำให้เกิดความอดทน เมื่อคุณเติบโตขึ้นในสิ่งต่างๆ ของพระเจ้า คุณก็จะยิ่งตระหนักมากขึ้นว่า แม้ความเชื่อของคุณจะสามารถทำสิ่งใดก็ได้ บางสิ่งจำเป็นต้องรอ ในระดับนี้คุณเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ว่าจะวางใจในพระเจ้าได้อย่างไร ความไว้วางใจคือการผสมผสานระหว่างความเชื่อและความหวัง เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่า อับราฮัมเชื่อพระเจ้าและถูกนับว่าเป็นความชอบธรรมของเขา เขาไว้วางใจพระเจ้าด้วยชีวิตของเขา

เหตุผลที่ความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุด ก็เพราะว่าความรักรวมความเชื่อและความหวังเข้าไว้ด้วยกัน เมื่อคุณเดินในความรัก คุณเดินในความเชื่อและความหวัง ในการเดินในระดับที่ยิ่งใหญ่กว่าแห่งการเจิมของพระวิญญาณของพระเจ้า คุณจะต้องเข้าใจถึงฤทธิ์เดชความรักของพระเจ้า และเดินในนั้น

พระเยซูได้อธิบายบางสิ่งที่งดงามเกี่ยวกับความรักในมัทธิว 22:35-36 เมื่อนักกฏหมายคนหนึ่งต้องการทดสอบพระองค์ ถามว่า “…อาจารย์เจ้าข้า ในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด” พระเยซูทรงตอบเขาว่า “…จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่ และข้อต้น” ถ้าคุณขอให้คนไล่เรียงบัญญัติสิบประการออกมา พวกเขาจะไม่เริ่มด้วยข้อนี้อย่างแน่นอน พวกเขาจะพูดว่า “อย่ามีพระเจ้าอื่นนอกจากเรา” แต่พระเยซูทรงนำความรักมาก่อนการนมัสการ พระองค์ทราบว่าถ้าคุณรักพระองค์ คุณจะนมัสการพระองค์

ไม่สำคัญว่าความเชื่อและความหวังของคุณสามารถทำอะไรได้ พระเจ้าทรงสนพระทัยเกี่ยวกับความรักของคุณว่าสามารถทำอะไรได้มากกว่า จงไปให้เหนือกว่าความเชื่อและความหวัง และดำเนินในพื้นที่แห่งความรัก ที่ซึ่งคำพูดและการกระทำของคุณได้รับการผลักดันโดยความรักเท่านั้น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงบรรจุหัวใจของข้าพระองค์ด้วยความรักของพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความรักนี้เต็มล้นข้าพระองค์ในวันนี้ และหลายคนได้ประสบกับความยินดีและความเที่ยงแท้แห่งฤทธิ์ความรักของพระองค์ผ่านทางข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 4:24; เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5


Comments are closed