พฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2016

คุณมีหัวใจที่เข้าใจ
You Have An Understanding Heart

“แต่พวกท่านได้รับการชโลมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้ว และท่านทุกคนก็มีความรู้” (1 ยอห์น 2:20)

    พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “…ข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินสวรรค์ โปรดให้พวกท่านรู้ได้ แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้” (มัทธิว 13:11) ถ้าคุณเป็นลูกของพระเจ้า เป็นสิทธิ์ที่พระเจ้าประทานและความสามารถที่จะเข้าใจพระคำ กลยุทธ์หนึ่งของซาตานคือการทำให้คนของพระเจ้าเชื่อว่าพวกเขาไม่มีความเข้าใจในพระคำ ใส่ความสงสัยเข้าไปในความคิดของพวกเขา มันโกหกกับคริสเตียนเหมือนกับที่มันพยายามทำกับพระเยซู “…ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปัง” (มัทธิว 4:3)

ซาตานพยายามทำให้พระเยซูเชื่อว่าพระองค์ไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้า ดังนั้นมันอาจพูดกับคุณว่า “ถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่แท้จริง ทำไมคุณถึงยังไม่เข้าใจพระคำอีก?” บอกมันว่า “ซาตาน ฉันมีความเข้าใจ พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนพระคำแก่ฉัน และช่วยฉันให้เข้าใจในทุกสิ่ง” จงปฏิเสธที่จะเชื่อคำโกหกของมาร อย่าตกหลุมพรางของมัน คุณมีความเข้าใจในความลึกลับและความลี้ลับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

นึกถึงยอห์น 20:21-22 หลังจากการเป็นขึ้นมาของพระเยซู ในขณะที่เหล่าสาวกของพระองค์อยู่ในห้อง พระองค์ได้มาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและตรัสกับพวกเขาว่า “…สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย พระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไร เราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้น” เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตรัสกับเขาว่า “จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด”” โดยการถ่ายทอดพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับพวกเขา พระองค์ได้เปิดความเข้าใจของพวกเขาให้รู้และเข้าใจในพระคำ (ลูกา 24:45) พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันนั้นอยู่ในคุณวันนี้ และสอนคุณถึงพระคำของพระเจ้า

2 ทิโมธี 1:7 บอกว่าคุณมีใจแห่งการบังคับตนเอง นั่นหมายความว่าเป็นจิตใจที่มีความเข้าใจ ยืนยันว่าพระเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับคุณ ไม่ใช่ความคิดของมารที่พยายามจะเข้ามาในจิตใจของคุณ ตระหนักและยอมรับว่าคุณมีการบังคับตนเอง คุณมีความคิดและความเข้าใจแห่งความชอบธรรม คุณมีไหวพริบและมีความฉลาด คุณมีความเข้าใจพิเศษโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้าเกิดจากเมล็ดที่ไม่เน่าเปื่อยของพระเจ้าซึ่งก็คือพระคำ ดังนั้นข้าพเจ้ามีความเข้าใจในพระคำ ข้าพเจ้าทำสิ่งต่างๆ ในสติปัญญาที่ไม่ธรรมดา เป็นสติปัญญาแห่งความชอบธรรม ทางของข้าพเจ้าในชีวิตเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องสว่างมากขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มวัน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 13:10-11; ลูกา 24:45; 2 ทิโมธี 3:16


Comments are closed