วันเสาร์ที่ 13 เมษายน

คุณมีพระพรอันบริบูรณ์ของพระเจ้า
YOU HAVE THE FULLNESS OF GOD’S BLESSINGS

“และข้าพเจ้ารู้ว่า เมื่อมาหาท่านนั้น ข้าพเจ้าจะมาพร้อมด้วยพรอันบริบูรณ์ของพระคริสต์” (โรม 15:29)

     ในขณะที่อัครทูตเปาโลวางแผนการเดินทางมิชชันนารีไปยังคริสเตียนชาวโรม เขามั่นใจว่าเขาจะนำความบริบูรณ์แห่งพระพรของข่าวประเสริฐไปในเขาและกับเขา นี่เป็นสิ่งที่พิเศษ บางคนพูดว่า “ตราบใดที่คุณยังอยู่ในแผ่นดินโลกนี้ คุณจะไม่มีวันได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์” แต่พระคำแสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่ง เปาโลมีและทำหน้าที่ในพระพรของข่าวประเสริฐอย่างเต็มบริบูรณ์ สิ่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตระหนักรู้ในพระคริสต์ของคุณ นั่นคือชีวิตและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในตัวคุณ ฮาเลลูยา!

การเข้าใจความยิ่งใหญ่และพระปัญญาที่ไม่มีที่สิ้นสุดและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นสิ่งที่สำคัญ อัครทูตเปาโลมีความกล้าในความเชื่อในการป่าวประกาศพระคำอย่างกล้าหาญเช่นนั้น เขาเดินในพระพรแห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างเต็มบริบูรณ์และหวังว่าจะได้เยี่ยมเยียนคริสเตียนในกรุงโรมเพื่อถ่ายเทของประทานฝ่ายวิญญาณบางอย่างให้แก่พวกเขา

สิ่งนี้มีความหมายต่อคุณในตอนนี้อย่างไร? คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถและควรเดินในพระพรแห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างบริบูรณ์ด้วย? ความคิดของสิ่งนี้ ความเข้าใจของสิ่งนี้จะปฏิวัติชีวิตของคุณอย่างสมบูรณ์ จงพิจารณา

เปโตร นั่นคือเขาเองก็เข้าใจสิ่งนี้และทำหน้าที่ตามนั้น ไม่น่าแปลกใจที่เขาป่าวประกาศว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า (2 เปโตร 1:4) เราอยู่ในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตในระดับของพระเจ้า ดังนั้นจึงควรดำเนินชีวิตด้วยการตระหนักรู้แบบนี้

ในขณะที่เขียนถึงคริสตจักรยอห์นกล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4) คนเหล่านี้เข้าใจว่าการเดินในความบริบูรณ์ของพระพรแห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์หมายความว่าอย่างไร นั่นคือพวกเขารู้ว่าพระคริสต์ได้ทรงสร้างเราให้เป็นอะไรและพวกเขาพูดและดำเนินชีวิตตามนั้น พระคัมภีร์กล่าวว่า “จากความบริบูรณ์ของพระองค์” นั่นคือพระคริสต์ “เราทุกคนได้รับ…” (ยอห์น 1:16)

คุณได้รับความบริบูรณ์ของพระพรของพระเจ้าเมื่อคุณได้รับพระคริสต์ เพราะพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่ง! จงค้นพบพระคริสต์ในตัวคุณ

คำอธิษฐาน

     ฉันได้รับความบริบูรณ์จากพระพรของพระเจ้า เป็นผู้ร่วมส่วนในธรรมชาติของพระเจ้า ฉันเป็นทายาทของพระเจ้าและทายาทร่วมกับพระคริสต์ พระคริสต์ในฉันคือทุกสิ่ง ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต ครอบครองโดยพระคุณผ่านทางความชอบธรรมในเรื่องของชีวิต สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 10:22; ยอห์น 15:5


Comments are closed