ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2016

คุณมีบางสิ่งที่จะให้
You Have Something To Give

“เพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านทั้งหลาย เพื่อจะได้นำของประทานฝ่ายวิญญาณจิตมาให้แก่ท่านบ้าง เพื่อเสริมกำลังท่านทั้งหลาย” (โรม 1:11)

    สังเกตว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่า “ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านทั้งหลาย เพื่อจะอธิษฐานด้วยกันและขอพระเจ้าให้ประทานของประทานฝ่ายวิญญาณบางอย่างให้กับพวกท่าน” ไม่ แต่เขาบอกว่า “…ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านทั้งหลาย เพื่อจะได้นำของประทานฝ่ายวิญญาณจิตมาให้แก่ท่านบ้าง…” เปาโลรู้ว่าเขามีบางสิ่งที่จะให้ ตรงข้ามกับสิ่งที่บางคนอาจคิดเกี่ยวกับตัวของพวกเขาเอง พวกเขาไม่เชื่อว่าพวกเขามีของประทานฝ่ายวิญญาณ พวกเขาอาจพูดว่า “ไม่มีใครที่มีของประทานเลย มีพระเจ้าเพียงผู้เดียว หยุดพูดได้แล้วว่าคุณมีของประทาน” โดยคิดว่าตัวเองกำลังมีท่าทีที่ถ่อมใจ

อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นการไม่รู้ ไม่ใช่ความถ่อมใจ และพระเจ้าไม่ต้องการให้เราไม่รู้เกี่ยวกับของประทานหรือการสำแดงของพระวิญญาณ พระองค์ตรัสไว้ใน 1 โครินธ์ 12:1 ว่า “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องของประทานฝ่ายพระวิญญาณนั้น” เพราะว่าการสำแดงของพระวิญญาณได้ถูกมอบไว้แก่มนุษย์ทุกคนเพื่อการดี (1 โครินธ์ 12:7) 1 โครินธ์ 12:8-10 เน้นย้ำต่อไปว่าสำหรับเรา ของประทานและการสำแดงของพระวิญญาณได้ถูกมอบไว้ให้เราแต่ละคนตามพระประสงค์ของพระวิญญาณ

ดังนั้นเปาโลจึงมีบางสิ่งที่จะให้ ดังนั้นเขาจึงมีความปรารถนาสำหรับการพบเจอกันระหว่างเขาและผู้เชื่อในกรุงโรม เพราะผลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาและชีวิตของเปาโลด้วยเช่นกัน เขากล่าวว่า “นั่นก็ให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายได้หนุนใจซึ่งกันและกัน โดยความเชื่อของเราทั้งสองฝ่าย” (โรม 1:12) พูดอีกนัยหนึ่งก็คือว่า เขาจะได้รับการหนุนใจโดยผลของการส่งต่อฝ่ายวิญญาณในชีวิตของพวกธรรมิกชนในกรุงโรม

วันนี้เราต้องการสิ่งนี้ในคริสตจักรมากกว่าที่เคยเป็นมา เหตุผลส่วนหนึ่งคือว่าคริสเตียนบางคนเป็นเพียงแค่อุ่นๆ เท่านั้น และดูเหมือนอ่อนแอ เพราะว่าพวกเขาไม่เคยได้รับการเจิมฝ่ายวิญญาณ พระคัมภีร์บอกเราถึงการที่อัครทูตออกไปเสริมสร้างธรรมิกชนในคริสตจักรยุคแรก (กิจการ 14:21) พวกเขาทำได้อย่างไร? ก็โดยผ่านทางการประกาศและสั่งสอนพระคำ และสำแดงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ไม่เพียงพอสำหรับคนที่จะเชื่อเท่านั้น พวกเขาจะต้องได้รับการยืนยัน นั่นคือการเสริมสร้างผ่านการส่งต่อของประทานฝ่ายวิญญาณ เรามีบางสิ่งที่จะให้ เราไม่ใช่คนธรรมดา อวยพรผู้อื่นด้วยของประทานและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรของพระวิญญาณของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะประกาศพระคริสต์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เพื่อที่พวกเขาจะได้รับพระคุณของพระองค์ และได้รับการอวยพรโดยของประทานและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 14:21-23; ยอห์น 7:38-39


Comments are closed