อาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2018
คุณมีบทบาทที่ต้องทำ
You have A Role To Play
“ในปีที่หนึ่งแห่งรัชกาลของท่าน ข้าพเจ้าดาเนียล ได้ดูในหนังสือพบจำนวนปี ซึ่งตามพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่ทรงมีถึงเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะ จะต้องผ่านพ้นไปก่อนสิ้นวันกรุงเยรูซาเล็มร้างเปล่าคือจำนวน 70 ปี” (ดาเนียล 9:2)

   พระคำบอกเราว่าดาเนียลเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมเยเรีมีย์ ซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะ ถึงเวลาแห่งการปลดปล่อยชนชาติอิสราเอล เขาค้นพบว่าเวลาแห่งความโปรดปรานชนชาติอิสราเอลได้มาถึงแล้ว แต่เขาก็รู้ด้วยว่าเขามีบทบาทที่จะต้องทำในการทำให้ความปรารถนาของพระเจ้าเกิดขึ้นเป็นจริง ดังนั้นเขาจึงเริ่มต้นอธิษฐาน เขากล่าวว่า “…ข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้าองค์เจ้านาย แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน ทั้งด้วยการอดอาหาร และนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนขี้เถ้า ข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้า และสารภาพว่า…” (ดาเนียล 9:3-4)

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเพียงเพราะพระเจ้ามีแผนการบางอย่างนั้น ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้น ยกเว้นว่าคุณจะทำส่วนของคุณให้สำเร็จ มีบางคนกล่าวว่า “ถ้าพระเจ้ามีแผนการบางอย่าง สิ่งนั้นจะเกิดขึ้น ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า สิ่งนั้นจะเป็นจริง” คนเหล่านั้นไม่รู้พระคำของพระเจ้าและวิธีในการทำสิ่งต่างๆ ของพระองค์ ทุกครั้งมีส่วนของพระเจ้า และส่วนของมนุษย์ พระคำกล่าวว่าพระองค์ได้ประทานโลกนี้ให้แก่มนุษย์เพื่อดูแลรักษา (สดุดี 115:6) ดังนั้นสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกของคุณคือความรับผิดชอบของคุณ

สิ่งที่พระเจ้าทำคือการแสดงให้คุณเห็นถึงแผนการของพระองค์ เพื่อให้คุณเห็นน้ำพระทัยของพระองค์ เมื่อคุณศึกษาพระคำ คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระองค์ และค้นพบหลักการของพระองค์ และแนวทางการทำงานของแผ่นดินของพระเจ้า แล้วคุณก็ทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จโดยการทำตามหลักการเหล่านั้น โดยการเดินในพระคำของพระองค์ คุณจะต้องรู้จักพระคำของพระเจ้าด้วยตัวคุณเอง และใช้พระคำของพระเจ้าในชีวิตของคุณ คุณจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติพระคำเพราะว่านั่นเป็นที่ซึ่งพระพรของพระเจ้าอาศัยอยู่ (ยากอบ 1:25)

โยชูวา 1:8 และสดุดี 1:1-3 อธิบายต่อไปถึงชีวิตแห่งความสำเร็จ การออกผล และการเกิดผลของผู้ที่ยึดเอาพระคำไว้ คนที่ภาวนาพระคำทั้งกลางวันและกลางคืน ทุกสิ่งที่เขาทำก็จะจำเริญขึ้น สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสถิตอยู่ของพระวิญญาณของพระองค์ภายในข้าพระองค์ ผู้ประทานความรู้ที่เหนือธรรมชาติและความเข้าใจในความจริงในพระคำของพระองค์ และประทานความสามารถแก่ข้าพระองค์เพื่อทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จ! ข้าพระองค์เดินในความชอบธรรมของพระองค์ ทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่ง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 13:5-6; 1 ทิโมธี 6:12


Comments are closed