ศุกร์ที่ 25 มกราคม 2019
คุณมีทุกสิ่งในพระองค์
You Have All Things In Him

     “เพราะฉะนั้น อย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวด เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเปาโล หรืออปอลโล หรือเคฟาส หรือโลก หรือชีวิต หรือความตาย หรือปัจจุบัน หรืออนาคต ทุกสิ่งนั้นล้วนเป็นของท่าน และท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์ และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้า” (1 โครินธ์ 3:21-23)

พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ ซึ่งหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์เป็นเจ้าของก็เป็นของคุณด้วย ถ้าคุณได้ทำให้พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิตของคุณ พระองค์ทรงแบ่งปันทุกสิ่งกับคุณ รวมทั้งชื่อของพระองค์ด้วย ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์กล่าวไว้ในโคโลสี 3:17 ว่า “และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติ จงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า…” พระองค์ทรงให้ชื่อของพระองค์เพื่อให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในพระองค์และอยู่ด้วยกับพระองค์! จะมีอะไรที่มากกว่านี้อีกหรือ?

ในฐานะทายาทร่วมกับพระองค์คุณเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโลกนี้กับพระองค์ ตอนนี้คุณสามารถเข้าใจว่าทำไมจึงไม่มีอะไรที่คุณจะอธิษฐานและขอจากพระเจ้า ยกเว้นแต่อธิษฐานวิงวอนเพื่อคนอื่นและสามัคคีธรรมกับพระองค์ คำอธิษฐานมีความหมายแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงด้วยความรู้ว่าคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับชีวิตและสำหรับการดำเนินตามทางพระเจ้า

คริสเตียนบางคนมักจะสารภาพความต้องการของพวกเขามากกว่าที่จะกล่าวยืนยันในพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองของพวกเขา “โอ้ พระเจ้า ข้าพระองค์ต้องการบ้าน ต้องการรถ ข้าพระองค์ต้องการสิ่งนี้และข้าพระองค์ต้องการสิ่งนั้น” นั่นไม่ใช่วิธีที่ควรจะเป็น ทุกสิ่งที่คุณต้องการคือพระคริสต์ผู้ที่อาศัยอยู่ในตัวคุณตอนนี้ และพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง! พระองค์ทรงมีทุกสิ่งทุกอย่าง และพระองค์ได้ทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างแก่คุณ

ดังนั้นขอให้พระคำของพระองค์หล่อหลอมความคิดของคุณและให้ความคิดใหม่ๆ แก่คุณ คุณเป็นเจ้าของโลกนี้ จงมาถึงความคิดในระดับนี้! พระคัมภีร์บอกเราให้ไว้วางใจ “…ในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์ เพื่อให้เราได้ชื่นชม” (1 ทิโมธี 6:17) เอเฟซัส 1:3 ป่าวประกาศว่า “สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์”

พระเจ้าได้ทรงอวยพรคุณด้วยพระพรทุกประการที่มีอยู่ในพระคริสต์แล้ว สุขภาพ ความเจริญรุ่งเรือง ชัยชนะ ความสำเร็จ ความชื่นชมยินดี สันติสุข และพระพรทุกอย่างที่คุณสามารถจินตนาการได้นั้นเป็นของคุณแล้ว จงดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการตระหนักรู้นี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     องค์พระผู้เจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของฉัน และฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี คือสุขภาพ การเลื่อนตำแหน่ง การเพิ่มพูน ความอุดมสมบูรณ์ และความมั่งคั่ง ฉันได้รับพรเพื่อเป็นพร และฉันเดินในความสว่างและความเป็นจริงของมรดกของฉันในพระคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮักกัย 2:7-9; สดุดี 24:1-2


Comments are closed