วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2013

คุณมีชีวิตอยู่สำหรับพระเจ้า!
You’re Alive To God!

“เหมือนกันเช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายจงถือว่า ท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:11)

    ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วคุณมีชีวิตอยู่สำหรับพระเจ้า สิ่งนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่ยังไม่บังเกิดใหม่ พวกเขายังตายฝ่ายวิญญาณ โดยการถูกตัดขาดจากชีวิตของพระเจ้า พวกเขาคือคนที่พระเยซูได้กล่าวถึงในมัทธิว 8:22 และลูกา 9:60 เมื่อพระองค์ตรัสว่า “…ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิด” “วิญญาณที่ตาย” ไม่ได้มีชีวิตอยู่สำหรับพระเจ้า พวกเขาไม่ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในความเป็นพระบิดาของพระเจ้า และในความจริงแห่งโลกฝ่ายวิญญาณ ถ้าคุณไม่เคยบังเกิดใหม่ ข้าพเจ้าขอหนุนใจให้คุณมอบชีวิตของคุณแด่พระคริสต์ในเวลานี้ เพียงกล่าวว่า “พระเยซู โปรดเข้ามาในใจของข้าพระองค์เพื่อเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์”

เมื่อคุณบังเกิดใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นจริงสำหรับคุณ และคุณจะตื่นขึ้นสู่ความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า ทันทีนั้น คุณจะตระหนักว่าพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่คุณมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดด้วย! คุณจะตื่นขึ้นสู่โลกแห่งชีวิตของพระเจ้า เป็นโลกที่อยู่เหนือโลกนี้ ไม่น่าแปลกที่พระเยซูได้ตรัสไว้ว่าคุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ (ยอห์น 15:19)

เมื่อคุณมีชีวิตอยู่สำหรับพระเจ้าและแสงสว่างของพระองค์ส่องเข้ามาในวิญญาณของคุณ พระคำของพระองค์ทำงานในคุณ คุณได้มีชีวิตในฤทธิ์แห่งการรักษาของพระองค์ ความชอบธรรม ความรุ่งเรือง และสติปัญญาของพระองค์! เป็นการง่ายสำหรับพระเจ้าที่จะนำคุณจากภายใน เพราะว่าคุณจดจ่อที่พระองค์

ตลอดทั้งวันนี้ โดยเฉพาะเวลาที่คุณมีโอกาสอยู่ลำพัง พูดกับตัวเองอย่างต่อเนื่องว่า “ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่สำหรับพระเจ้า” คุณจะประหลาดใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวิญญาณของคุณ! ความตระหนักรู้แห่งชัยชนะของพระคริสต์ ฤทธิ์เดช พระสิริ ความรัก และพระคุณของพระองค์จะเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของคุณ! คุณจะรับรู้ถึงการครอบครองของพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของคุณมากขึ้น สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ามีชีวิตสำหรับพระเจ้า โดยการถูกนำเข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าอยู่ในอาณาจักรของพระบุตรพระเจ้า ที่ซึ่งข้าพเจ้าครอบครองและปกครองโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ! ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงนำข้าพระองค์เข้าสู่ที่อันงดงามแห่งพระสิริ ความงาม เกียรติ และความรุ่งเรือง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:1; ฮีบรู 12:22


Comments are closed