ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2013

คุณมีชัยเหนือโลกนี้
You Have Overcome The World

“จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้งปวง และบนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆ ซึ่งมีความฉงนสนเท่ห์ เพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่น มนุษย์ก็จะสลบไสลไปเพราะความกลัว…” (ลูกา 21:25-26)

สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นในโลกทุกวันนี้ คือสิ่งที่บ่งบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่ยากลำบาก หลายคนกังวล ว้าวุ่นใจ และสับสนเกี่ยวกับสุขภาพ เศรษฐกิจ การงาน และธุรกิจของพวกเขา ถึงแม้ว่าในพระคัมภีร์ได้ประกาศว่าช่วงเวลาแห่งความยากลำบากจะเกิดขึ้นในโลกนี้ ผู้เชื่อจะต้องไม่กลัว “เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33)
คุณไม่ได้เป็นของโลกนี้! พระเจ้าได้ทรงแยกคุณออกจากโลกนี้ และได้ประทานชีวิตแก่คุณที่อยู่เหนือโลกนี้ เป็นชีวิตแห่งความเชื่อและชัยชนะผ่านทางพระคำ ความเชื่อของคุณคือชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกนี้ คุณเป็นมากกว่าผู้พิชิต ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่อยู่ภายในคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ พระเจ้าได้ประทานแสงสว่างแก่คุณ คือพระคำของพระองค์ ที่ซึ่งจะสามารถเดินผ่านความมืด
คุณจะมีชีวิตแห่งชัยชนะและมีชัยเหนือโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาเศรษฐกิจและความหวาดกลัว เมื่อคุณเดินในพระคำของพระเจ้า ฤทธิ์อำนาจของพระองค์มีอยู่ในพระคำของพระองค์ และคุณสามารถใช้ฤทธิ์เดชนั้นทำให้เกิดผลได้ ดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าความมืดหรือความยากลำบากในโลกทุกวันนี้จะมากเพียงใด มันคือโอกาสสำหรับคุณที่จะส่องสว่างและสำแดงพระสิริของพระเจ้า อิสยาห์ 60:2 กล่าวว่า “เพราะว่าดูเถิด ความมืดจะคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลาย แต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้า และเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้า” โยบ 22:29 กล่าวว่า “เมื่อมนุษย์ถูกทิ้งลงไป ท่านจะว่า `มีการทรงช่วยยกชูขึ้น…”
มีการยกชูสำหรับคุณในพระคริสต์ เพราะพระคริสต์ภายในคุณคือความหวังแห่งพระสิริของคุณ ยกศีรษะของคุณขึ้นสูงและประกาศว่า “พระคริสต์ภายในข้าพเจ้า คือชัยชนะของข้าพเจ้าเหนือโลกนี้”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ความเชื่อของข้าพเจ้าคือชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกนี้ พระคริสต์ภายในข้าพเจ้าคือความหวังของข้าพเจ้าในชัยชนะและพระสิริในวันนี้ และอนาคตที่ยอดเยี่ยม ชีวิตของข้าพเจ้าปลอดภัยในพระองค์ผู้ทำให้ทุกสิ่งทำงานเพื่อสิ่งดีของข้าพเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 5:36; มาระโก 11:23


Comments are closed