ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2018
คุณมีชัยชนะ
You Have The Victory

“เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33)

   นี่เป็นถ้อยคำของพระเยซู เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช การหนุนใจ และการปลอบประโลมใจ! พระองค์ตรัสว่า “…ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว” เป็นการตระหนักรู้ที่สำคัญอะไรเช่นนี้ นี่คือวิธีที่พระเยซูทรงดำเนินในโลกนี้ ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความมืด ความยากลำบากทางการเงิน ความเจ็บป่วย การถูกกดขี่ ความตาย ภัยพิบัติ ฯลฯ พระองค์อยู่ห่างจากปัญหา และอิทธิพลที่ไม่ดีในยุคของพระองค์ พระองค์มีแนวความคิดของผู้ชนะ แบบที่พระองค์ทรงคาดหวังให้เรามี

2 ทิโมธี 3:12 กล่าวว่า “แท้จริงทุกคนที่ตั้งใจจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหง” เมื่อความท้าทาย การข่มเหง สถานการณ์แย่ๆ ช่วงเวลาที่ยากลำบาก เวลาของการทดลองและการล่อลวงมาถึง จงชื่นใจเถิด เพราะว่าคุณมีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง นั่นคือวิธีที่คุณควรจะคิดและดำเนินชีวิต เพราะว่าในพระคริสต์นั้น คุณมีชัยเหนือโลกแล้ว 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก”

เมื่อคุณตระหนักในเรื่องนี้ สิ่งนี้จะส่งผลต่อคำที่คุณใช้ในการอธิษฐาน ไม่สำคัญว่าความท้าทายอะไรที่ข้าพเจ้าต้องเผชิญ เมื่อข้าพเจ้าอธิษฐาน ข้าพเจ้าประกาศว่า “ในนามพระเยซู ข้าพเจ้ามีชัยเหนือโลกและระบบของโลกนี้ เศรษฐกิจของโลกนี้ ความเกลียดชังในโลกนี้ ความยากจน การคดโกง ความหดหู่ และการโกหกของโลกนี้” นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สามารถดึงความสนใจของข้าพเจ้าไปได้ เพราะว่าในพระคริสต์ข้าพเจ้ามีชัยเหนือโลกแล้ว

สิ่งนี้เป็นความจริงสำหรับเราทุกคน คุณไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นผู้ชนะ คุณอยู่ในพระคริสต์ และชัยชนะของพระองค์เหนือโลกนี้มีไว้สำหรับคุณ อย่าอธิษฐานให้มีชัยชนะ อย่าพยายามที่จะมีชัยชนะ อย่าอดอาหารเพื่อที่คุณจะสามารถมีชัยชนะ คุณมีชัยชนะแล้วต่อซาตาน โลกนี้ และระบบต่างๆ “เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก ใครล่ะที่มีชัยเหนือโลก? ไม่ใช่ใครอื่น คือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง”(1 ยอห์น 5:4-5)

คำอธิษฐาน

   ข้าพเจ้ามีชัยเหนือโลกนี้และระบบของโลกนี้แล้ว ปัญหาต่างๆ สิ่งที่ไม่ดี และการทดลองในโลกนี้ เพราะว่าผู้ที่สถิตในข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ข้าพเจ้าใช้สิทธิอำนาจในพระคริสต์ของข้าพเจ้าเหนืออำนาจทั้งปวงของศัตรู และข้าพเจ้ามีชัยชนะตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 34:19; 2 ทิโมธี 3:12


Comments are closed