วันอังคารที่ 28 เมษายน 2020

คุณมีความเชื่อเพื่อที่จะปกครองโลกของคุณ
You Have Faith To Rule Your World

ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณ ซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่าน (โรม 12:3)

ใน มัทธิว 17:20 พระเยซูตรัสว่า “…ด้วย​เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ถ้า​ท่าน​มี​ความ​เชื่อ​เท่า​เมล็ด​พืช​เมล็ด​หนึ่ง​ ท่าน​จะ​สั่ง​ภูเขา​นี้​ว่า จง​เลื่อน​จาก​ที่นี่​ไป​ที่​โน่นมัน​ก็​จะ​เลื่อน สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​ซึ่ง​ท่าน​ทำ​ไม่ได้ จะ​ไม่​มี​เลย… บางคนอาจอ่านสิ่งนี้และพูดว่า “นั่นเป็นปัญหาของฉัน ฉันไม่มีความเชื่อจริงๆ” แต่นั่นไม่จริง พระเจ้าได้ประทานขนาดของความเชื่อนั้นให้แก่เราทุกคน เราทุกคนมีความเชื่อ สิ่งนี้มาพร้อมกับข่าวประเสริฐและถูกถ่ายเทให้แก่วิญญาณของคุณในการบังเกิดใหม่

อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างคุณกับฉันก็คือสิ่งที่เราทำกับความเชื่อของเรา เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานขนาดของความเชื่อให้แก่เราทุกคนเท่ากัน ถ้าดูเหมือนว่าฉันจะก้าวหน้ากว่าคุณหรือได้บันทึกถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า นั่นขึ้นอยู่กับว่าฉันได้เจริญเติบโตขึ้นและใช้ความเชื่อของฉันได้ดีเพียงใด นั่นคือสิ่งที่ฉันได้ทำกับความเชื่อ เมื่อคุณทำสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยความเชื่อ คุณก็จะประสบความสำเร็จและถวายเกียรติแด่พระบิดามากขึ้น มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามพระคำ นั่นคือความหมายของความเชื่อ ซึ่งก็คือการตอบสนองของวิญญาณมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า

เมื่อคุณเผชิญหน้ากับความท้าทาย จงตอบสนองด้วยพระคำ นั่นคือการใช้ความเชื่อของคุณ และพระคัมภีร์กล่าวว่าความเชื่อดำรงอยู่ (1 โครินธ์ 13:13) สิ่งนี้จะชนะเมื่อคุณทำให้สิ่งนี้ทำงาน นี่เป็นชัยชนะที่ชนะโลก (1 ยอห์น 5:4) เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ คุณก็จะไม่มีความกลัวหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดเลย เพราะด้วยความเชื่อของคุณ คุณสามารถทำลายความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บได้! คุณสามารถต่อต้านและทำให้การงานของซาตานเป็นอัมพาตได้ คุณสามารถทำลายก้อนเนื้อ โรคเบาหวาน หรือโรคเลือดได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และจัดทำแผนการของคุณไปในทิศทางแห่งน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณได้ อาเมน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันมีความเชื่อในวิญญาณของฉัน ตลอดเวลาและทุกฤดูกาลไม่ว่าสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์จะเป็นเช่นไร ฉันก็ชนะ เพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่บังเกิดจากพระเจ้าก็ชนะโลกนี้ และความเชื่อของฉันคือชัยชนะที่ชนะโลกนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:1 ยอห์น 5:4; 2 โครินธ์ 5:7; โรม 10:17


Comments are closed