จันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016

คุณมีความชอบธรรมของพระองค์
You Have His Righteousness

“เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” (โรม 5:17)

    ยอห์น 1:17 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัตินั้นทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์” พระเยซูคริสต์ไม่ได้มาพร้อมกับบัญญัติ พระองค์มาพร้อมด้วยพระคุณ และนำความชอบธรรมเป็นของประทาน ความชอบธรรมคือการสำแดงพระประสงค์และธรรมชาติของพระบิดา พระองค์ประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้ว เพราะว่าเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระองค์ 2 โครินธ์ 5:21 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์”

โรม 4:25 บอกให้เรารู้ว่า พระองค์ (พระเยซู) “…ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนม์แล้ว เพราะการล่วงละเมิดของเรา และได้ทรงฟื้นจากความตาย เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม” ดังนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้จ่ายราคาแทนคุณ เมื่อคุณได้ยินข่าวประเสริฐและเชื่อ และประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณ คุณได้กลายเป็นผู้รับพระคุณและความชอบธรรมของพระองค์ คุณไม่ได้ชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้าเพราะความชอบธรรมของคุณเอง ไม่ใช่! คุณยืนอยู่ในความชอบธรรมของพระคริสต์ เป็นผลจากสิ่งที่พระเยซูได้ทำ

พระเยซูมาไม่ใช่เพียงเพื่อสำแดง และแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าเท่านั้น (พระประสงค์และธรรมชาติของพระบิดา) แต่ยังทรงทำให้เราเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า พระองค์ได้ประทานธรรมชาติ ความสามารถ สิทธิอำนาจ และพันธกิจแก่คุณ เพื่อให้ทำสิ่งที่พระองค์ได้ทำและได้สอนต่อไป พระองค์ได้ทรงประทานของประทานและความสามารถในการสำแดงน้ำพระทัย พระประสงค์ และคุณลักษณะของพระบิดาในสวรรค์

วันนี้คุณเป็นการสำแดงพระสิริ ความยอดเยี่ยม และความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ทรงเรียกคุณว่าเป็นผู้ร่วมส่วนในความเป็นพระเจ้า “พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา เพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรม ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์” (2 เปโตร 1:4) ภาวนาในความจริงนี้ คิดถึงความหมายและดำเนินชีวิตตามนั้น

คำอธิษฐาน
    สรรเสริญพระเยซู ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยธรรมชาติของพระบิดาแก่ข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้สำแดงพระสิริ ความงดงาม ความชอบธรรม และพระคุณของพระบิดา! พระประสงค์และความพึงพอใจของพระองค์ถูกแสดงออกให้เห็นผ่านทางข้าพระองค์ในวันนี้และตลอดไป! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 13:14; 2 โครินธ์ 8:9


Comments are closed