วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2019

คุณมาจากสายพันธุ์ที่แตกต่าง
You’re Of A Different Breed

“อย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีส่วนอะไรกับความอธรรม? และความสว่างจะมีส่วนกับความมืดได้อย่างไร?” (2 โครินธ์ 6:14)

     ในข้อพระคัมภีร์ข้างบนอัครทูตเปาโลใช้การเปรียบเทียบที่น่าสนใจเพื่อแยกความสัมพันธ์ของเรากับผู้ที่ไม่เชื่อ เขากล่าวว่า “อย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ…” ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมีสถานการณ์ที่วัว 2 ตัวเทียมแอกเพื่อดึงคันไถ นั่นคือแอกที่ “เท่ากัน” อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่วัวและม้าเทียมแอกเข้าด้วยกัน นั่นเป็นแอกที่ “ไม่เท่ากัน” มีแนวโน้มว่าตัวหนึ่งจะถูกลากไปและขัดขวางความก้าวหน้าของอีกตัวหนึ่ง นี่คือสิ่งที่เปาโลพยายามอธิบาย

ในฐานะคริสเตียนคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ไม่ควรเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดหรือไว้ใจได้มากที่สุดของคุณ นั่นคือการคบหาสมาคมที่ผิด นั่นคือแอกที่ไม่เท่าเทียมกัน พระคัมภีร์กล่าวว่า “…ความชอบธรรมจะมีส่วนอะไรกับการอธรรม?”

คริสเตียนถูกเรียกว่าความชอบธรรม ในขณะที่คนที่ไม่ใช่คริสเตียนถูกเรียกว่า “ความอธรรม” เพื่อทำให้ความแตกต่างชัดเจนยิ่งขึ้น คนที่ไม่ใช่คริสเตียนถูกเรียกว่าความมืด ในขณะที่คริสเตียนถูกเรียกว่าความสว่าง

ถ้าคุณคิดว่านั่นแรงและทำให้เกิดความแตกต่างที่เพียงพอแล้ว ให้อ่านข้อที่ 15 คนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนถูกเรียกว่า “เบลีอัล” ซึ่งเป็นตัวแทนของมาร ในขณะที่คริสตจักรซึ่งคุณเป็นส่วนหนึ่งถูกเรียกว่าพระคริสต์ ขอ
พระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

คุณไม่ดีใจที่คุณได้บังเกิดใหม่หรือ! คุณแตกต่างจากส่วนอื่นๆของโลก คุณมองด้วยตาของพระเจ้า คุณคิดความคิดของพระเจ้า คุณได้ผ่านระดับชีวิตฝ่ายเนื้อหนังแล้ว คุณเป็นคนของพระเจ้า ผู้ถือความชอบธรรม พระสิริ และพระคุณของพระองค์ คุณมาจากสายพันธุ์อื่น นั่นคือสายพันธุ์ของพระเจ้า

ดังนั้นตามที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “…จงออกจากท่ามกลางพวกเขา และจงแยกตัวออก…” (2 โครินธ์ 6:17) คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณ นั่นคือแยกออกเพื่อให้พระเจ้าใช้ บริสุทธิ์และไร้มลทิน นี่คือเหตุผลที่เราประกาศข่าวประเสริฐและอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนทั่วโลก เพื่อพวกเขาจะกลับใจใหม่และย้ายเข้าไปสู่พระสิริแบบเดียวกับที่เรามีในพระคริสต์ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงเลือกข้าพระองค์ตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ด้วยความรักตามความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นแสงสว่างของโลกนี้ ดังนั้นข้าพระองค์จึงเปล่งประกายสดใส มนุษย์ไม่เพียงถูกดึงดูดให้มาสู่ความชอบธรรมของพระองค์ในตัวข้าพระองค์ พวกเขาได้จากหันออกจากความมืดมาสู่ความสว่างและมาสู่เสรีภาพของบรรดาบุตรของพระเจ้า ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 6:17-18; 1 เปโตร 2:9-10


Comments are closed