พฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2015

คุณภาพของบุคลิกลักษณะของคุณ
The Quality Of Your Personality

“…เพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวจนะ และไม่ได้ประพฤติตาม ผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวในกระจกเงา ด้วยว่าคนนั้นแลดูตัวเองแล้วไปเสีย แล้วในทันใดนั้นก็ลืมว่าตัวเป็นอย่างไร” (ยากอบ 1:22-24)

    ข้อพระคำตอนต้นไม่ได้กำลังพูดถึงภาพสะท้อน ในลักษณะภายนอกหรือการที่คนมองดูตัวเองในกระจก แต่กำลังพูดถึง “ประเภท” หรือ “ชนิด” ของคน ผู้ที่ประพฤติตามพระคำนั้นไม่ลืม “ประเภท” ของคนที่เขาเป็น: คุณภาพของบุคลิกลักษณะของเขา

คุณจะเข้าใจสิ่งนี้ได้ดียิ่งขึ้นถ้าเราอ่านตั้งแต่ข้อสิบแปด ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “พระองค์ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยพระวจนะแห่งความจริงตามน้ำพระทัยของพระองค์ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้างนั้น” (ยากอบ 1:18)

พระเจ้าได้ให้กำเนิดแก่เราโดยพระคำแห่งความจริง นั่นคือข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพื่อที่เราจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ้งซึ่งพระองค์ทรงสร้าง

เมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณได้มีประเภทและคุณภาพใหม่ของชีวิต คือชีวิตของพระเจ้า 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว…” ในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ คุณเป็นความสมบูรณ์แบบของความงดงาม และเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าทรงสร้าง คุณมีอำนาจเหนือซาตาน

ดังนั้นเมื่อคริสเตียนกล่าวว่า “ฉันต้องการการปลดปล่อยจากมารร้าย” นั่นเป็นเพราะว่าเขาลืมไปว่า “ประเภท” หรือ “ชนิด” ของคนที่เขาเป็น คุณจะต้องการการช่วยกู้จากซาตานได้อย่างไรถ้าคุณมีอำนาจเหนือมัน?

พระคัมภีร์กล่าวว่า คุณนั่งอยู่ร่วมกับพระคริสต์ในสวรรค์ เหนือศักดิเทพและอิทธิเทพทั้งปวง คุณอยู่ในที่แห่งสิทธิอำนาจสูงสุดในพระเยซูคริสต์ อยู่เหนือซาตานและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมัน

เรียนรู้จักถึงคุณภาพของบุคลิกภาพของคุณ นี่เป็นเหตุผลที่เรานำพระคำของพระเจ้ามาถึงคุณทุกวันในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้คุณเห็นว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นที่หนึ่งและดีที่สุดในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ข้าพระองค์เป็นความสมบูรณ์แบบของความงดงาม ถูกตกแต่งเพื่อความยอดเยี่ยม ชีวิตของข้าพระองค์เป็นการสำแดงแห่งสง่าราศีและความยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์สำแดงความสมบูรณ์แบบของพระองค์และเปิดเผยถึงสติปัญญาของพระองค์ให้แก่โลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:7; มัทธิว 13:10-11


Comments are closed