พุธ ที่ 24 มิถุนายน 2015

คุณนั่งอยู่บนที่นั่งของพระคริสต์!
You Sit On Jesus’ Seat!

“ครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับฝูงชนและพวกสาวกของพระองค์ ว่า “พวกธรรมาจารย์กับพวกฟาริสีนั่งบนที่นั่งของโมเสส เหตุฉะนั้นทุกสิ่งซึ่งเขาสั่งสอนพวกท่าน จงถือประพฤติตาม เว้นแต่การกระทำของเขา อย่าได้ทำตามเลย เพราะเขาเป็นแต่ผู้สั่งสอน แต่เขาเองหาทำตามไม่” (มัทธิว 23:1-3)

    พระเยซูได้ใช้การเปรียบเทียบข้างบนเพื่ออธิบายบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอำนาจ พระองค์สั่งให้สาวกทำตามสิ่งที่พวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีบอกให้พวกเขาทำ เพราะว่าพวกเขา (ธรรมาจารย์และฟาริสี) เป็นตัวแทนของโมเสส อย่างไรก็ตามพระองค์ได้กำชับพวกสาวกไม่ให้ทำตามการกระทำของพวกเขา

ในฐานะคริสเตียน คุณนั่งอยู่บนที่นั่งของพระคริสต์ สิทธิอำนาจของคุณเหนือมารร้ายและอำนาจแห่งความมืดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณ แต่อยู่ที่สิทธิอำนาจของพระคริสต์ ธรรมชาติและสิ่งทรงสร้างทั้งหมด รวมถึงซาตานและสมุนของมัน ถูกสั่งให้ฟังและเชื่อฟังคุณ เหมือนดังที่ถูกสั่งให้ฟังและเชื่อฟังพระเยซู (มัทธิว 17:5) ดังนั้นไม่ว่าคุณบอกให้พวกมันทำอะไร พวกมันจะต้องทำ! นี่เป็นหลักฝ่ายวิญญาณ และซาตานและสมุนของมันเข้าใจในเรื่องนี้ ไล่มันออกไป และพวกมันก็จะไป

แม้ถ้าซาตานพยายามต่อต้านคุณและกล่าวว่า “ท่านไม่สามารถไล่ข้าออกไปได้ เพราะว่าท่านไม่มีฤทธิ์เดชเพียงพอ และไม่ได้อธิษฐานเพียงพอ” การตอบสนองของคุณคือว่า “ฉันนั่งอยู่บนที่นั่งของพระเยซู! ดังนั้นฉันสั่งเจ้าให้ออกไป!”

คุณต้องเข้าใจว่าซาตานคือใคร มันคือปรปักษ์และผู้กล่าวว่า “…เพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าของเรา ทั้งกลางวันและกลางคืนนั้น ก็ได้ถูกผลักทิ้งลงมาแล้ว” (วิวรณ์ 12:10) ในเศคาริยาห์ 3 มารได้กล่าวหาโยชูวาต่อหน้าพระเจ้า “แล้วท่านได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นโยชูวามหาปุโรหิต ซึ่งยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ และซาตานยืนอยู่ข้างขวามือของท่าน จะขัดขวางท่าน และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “โอ ซาตาน พระเยโฮวาห์ตรัสห้ามเจ้าเถอะ…” (เศคาริยาห์ 3:1-2) พระเจ้าไม่ได้กล่าวกับโยชูวาว่า “ท่านเห็นหรือไม่ ถ้าท่านทำสิ่งต่างๆ ถูกต้อง ซาตานก็จะไม่อยู่ที่นี่เพื่อต่อต้านท่าน” แต่พระองค์หันไปหาซาตานและตรัสว่า “พระเจ้าตรัสห้ามเจ้า!”

ในพระคริสต์ คุณไม่มีที่ติ พระคริสต์นำคุณให้คืนดีในพระกายของพระองค์ผ่านการสิ้นพระชนม์ เพื่อแสดงว่าคุณบริสุทธิ์ ปราศจากตำหนิและไร้ซึ่งมลทินในสายพระเนตรพระเจ้า ซาตานอาจกล่าวโทษคุณมากเท่าที่มันต้องการ และคัดค้านเกี่ยวกับความสามารถของคุณในการไล่มันออกไป ไม่สำคัญ! คุณนั่งอยู่บนที่นั่งของพระเยซู คุณนั่งร่วมกันกับพระองค์ในสวรรค์สถาน ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ในสถานที่แห่งการครอบครอง ฤทธิ์เดช และสิทธิอำนาจ!

คำอธิษฐาน
    ข้าพเจ้านั่งร่วมกับพระคริสต์ในสถานที่แห่งฤทธิ์เดช อยู่สูงเหนือบรรดาอิทธิเทพ และเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่ถูกเอ่ยขึ้น ไม่ใช่ในโลกนี้เท่านั้น แต่ในโลกหน้าที่กำลังจะมาถึงด้วย ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตที่มีชัยเหนือความบาป ความเจ็บป่วย และความผิดปกติ เหนือพลังต่อต้านทุกอย่าง การกล่าวร้าย และอุปสรรค ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:5-6; โคโลสี 1:22; โรม 8:1


Comments are closed