คุณธรรม

พฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2017
คุณธรรม
Moral Excellence
“ด้วยเหตุนี้เอง พวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่าน….” (2 เปโตร 1:5)

     คุณธรรมในข้อพระคำตอนต้นหมายถึงหลักการ ความดีหรือความดีเลิศ พระเจ้าต้องการให้คุณเพิ่มสิ่งนี้ให้กับความเชื่อของคุณ คุณมีความเชื่อแล้ว “อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดอย่างสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน…” (โรม 12:3) แต่เท่ากับความสำคัญของความเชื่อ ยังมีบางสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณเพิ่มให้กับความเชื่อของคุณ ถ้าคุณจะมีชีวิตที่เกิดผลและสง่าราศีที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือคุณธรรม

พระเจ้าต้องการให้คุณดำเนินชีวิตโดยหลักการและบรรทัดฐานของพระเจ้า และคุณจะทำสิ่งนี้ได้ดีในการ “…พยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่าน” นี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณจะทำอย่างสบายๆ คุณจะต้องมีความพยายามและตั้งใจที่จะทำให้แน่ใจว่าชีวิตของคุณมีคุณธรรมอย่างสูง เป็นบรรทัดฐานและหลักการจากพระคำของพระเจ้า

ยกตัวอย่างเช่น พระคำบอกเราว่าพระเยซูได้ไปที่บ้านของพระเจ้า คือธรรมศาลา เหมือนตามธรรมเนียมปฏิบัติในสมัยนั้น (ลูกา 4:16) นั่นเป็นบรรทัดฐานของคุณหรือไม่? คุณมีสิ่งนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เป็นหลักการ ที่จะไปที่คริสตจักรในเวลาที่ต้องไปคริสตจักรหรือไม่? หรือว่าคุณไปในเวลาที่สะดวกเท่านั้น? บางคนไปคริสตจักรเฉพาะเวลาที่พวกเขารู้สึกอยากไป พวกเขาไม่มีบรรทัดฐาน พวกเขาขาดคุณธรรม

อย่างไรก็ดี สำหรับพระเยซู เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพระองค์ที่จะไปที่ธรรมศาลา คุณควรที่จะมีวินัยเช่นนั้นในชีวิตของคุณด้วย เมื่อถึงเวลาที่ต้องไปคริสตจักร คุณไป เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำ ไม่ว่าจะมีสิ่งอื่นให้คิดถึงก็ตาม

ยิ่งไปกว่านั้น ให้มีเวลาที่แน่นอนในการอธิษฐานและศึกษาพระคำ อย่าอธิษฐานหรือศึกษาพระคำด้วยความบังเอิญหรือแบบไม่จริงจัง ในเวลาที่คุณรู้สึกอยากทำเท่านั้น ให้สิ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของคุณ ทำให้เป็นวินัย เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับชีวิตที่เกิดผลและประสบความสำเร็จ
คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงแสดงให้ข้าพระองค์เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรมที่เพิ่มให้กับความเชื่อของข้าพระองค์ พระวิญญาณแห่งความยอดเยี่ยมทำงานภายในข้าพระองค์เพื่อนำมาซึ่งวินัยและความสม่ำเสมอในชีวิตของข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์เกิดผลและเป็นคนที่ยอดเยี่ยม ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: ดาเนียล 5:12-14; สดุดี 119:105