คุณที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้

อังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2017
คุณที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้
The Self-sufficient You
“เพราะเหมือนฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์ และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่ได้รดแผ่นดินโลก แล้วทำให้บังเกิดผลและแตกหน่อ ทั้งให้เมล็ดพืชแก่ผู้หว่านและอาหารแก่คนกิน ทำนองเดียวกัน คำของเราที่ออกจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ แต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้น”(อิสยาห์ 55:10-11)

     ในขณะที่กำลังอธิบายถึงคำอุปมาเรื่องผู้หว่านกับเหล่าสาวกของพระองค์ พระเยซูได้เปรียบเทียบดินที่ใช้หว่านเมล็ดว่าเป็นเหมือนใจของคน “…ผู้ที่หว่านนั้นก็หว่านพระวจนะ ส่วนที่ตกริมหนทางนั้นได้แก่พระวจนะที่หว่านลงไป แล้วทันทีที่พวกเขาได้ยิน ซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะที่หว่านในตัวเขาไปเสีย” (มาระโก 4:13-15) ดังนั้น หัวใจหรือวิญญาณของมนุษย์จึงเหมือนกับ “ดิน” ในข้อพระคำตอนต้น

นี่หมายความว่าเป็นวิญญาณของมนุษย์ที่ทำให้เกิดผลและแตกหน่อเมื่อได้ยินพระคำ โดยการที่ได้บังเกิดใหม่แล้ว คุณจะต้องปลูกฝังหัวใจของคุณให้เป็นดินที่ร่วนพร้อมสำหรับพระคำ เพื่อที่จะสามารถ “บังเกิดผลและแตกหน่อ ทั้งให้เมล็ดพืชแก่ผู้หว่านและอาหารแก่คนกิน” อย่าคาดหวังว่าเมล็ดและอาหารจะมาจากที่อื่น สิ่งเหล่านี้มาจากภายในคุณ ภายในคุณคือความสามารถที่จะทำให้เกิดเมล็ดสำหรับหว่าน และขนมปังสำหรับอาหาร

นี่หมายความว่าชัยชนะสำหรับความยากลำบาก คำตอบสำหรับปัญหา สุขภาพสำหรับความเจ็บป่วย ทุกๆ อย่างนี้อยู่ภายในคุณ! พระเจ้าไม่ได้สร้างผู้ที่ถูกสร้างใหม่เพื่อที่จะต้องพึ่งพาอะไรหรือใคร ไม่แม้แต่พระองค์ นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ “ต้องการ” พระเจ้า แต่เน้นย้ำความจริงว่าพระองค์ได้ทำให้คุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือภายนอกหรือการสนับสนุนเพื่อที่จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้

2 โครินธ์ 9:8 บอกเราบางอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ “และพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้น เพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอ ท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วย”

ทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับชีวิตที่พึ่งพาตัวเองแห่งความสำเร็จในโลกนี้คือพระคำของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าคือสิ่งที่ให้พลังแก่ “ดิน” (หัวใจของคุณ) เพื่อทำให้เกิดเมล็ดสำหรับการหว่านและขนมปังสำหรับอาหาร ทุกครั้งที่คุณได้รับพระคำเข้าไปในใจของคุณ ภาวนาและปฏิบัติตามพระคำ และพระคำนั้นจะเกิดผลในชีวิตของคุณ
คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำที่เข้ามาและได้ประทานแสงสว่างและความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จึงพร้อมสำหรับชีวิตแห่งความสำเร็จที่ไม่มีวันสิ้นสุด ผ่านทางฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานภายในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:23; 2 เปโตร 1:3; 1 ยอห์น 4:4; โยชูวา 1:8