ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2013

คุณถูกอวยพร!
You’re Blessed!

“สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:3)

    พระคัมภีร์กล่าวว่า อับราฮัมถูกอวยพรในทุกสิ่ง คุณก็เช่นกัน เพราะว่าในกาลาเทีย 3:29 กล่าวว่า “และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา” คุณไม่จำเป็นต้องขวนขวายหาพระพร เพราะว่าพระพรได้ประทานให้กับคุณแล้วเป็นมรดก คุณคือเชื้อสายของพระเจ้า และเป็นพงศ์พันธ์ร่วมกับพระคริสต์ (โรม 8:17)

บางคนอาจถามว่า “ถ้าฉันถูกอวยพรแล้ว ทำไมฉันถึงไม่มีรถยนต์ หรือบ้าน หรือเงินเพียงพอในการดำเนินชีวิต?” เข้าใจอย่างหนึ่งว่า รถยนต์ บ้าน เงินทอง ฯลฯ ไม่ใช่พระพร แต่เป็นผลของพระพรนั้น พระพรของพระเจ้าเหนือชีวิตของคุณคือฤทธิ์เดชหรือพลังที่มองไม่เห็น ที่ทำให้เกิดสิ่งดีขึ้นกับคุณ และผ่านทางคุณ

ไม่เพียงแต่ว่าคุณถูกอวยพรแล้ว พระเจ้ายังทำให้คุณเป็นพระพรด้วย ในปฐมกาล 12:2 พระองค์ตรัสว่า “เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร” เราอ่านในกาลาเทีย 3:29 ว่า “…ถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา” โดยการบังเกิดใหม่นั้น คุณอยู่ในพระคริสต์ ดังนั้น พระพรทั้งหมดที่พระเจ้าได้ประทานให้กับอับราฮัมนั้นได้เป็นของคุณแล้วในเวลานี้ คุณได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของพระพรของพระเจ้าในทุกที่ที่คุณอยู่!

2 เปโตร 1:3 กล่าวว่า “ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์” สิ่งที่คุณต้องมีคือ การรู้ว่าพระเจ้าได้เตรียมอะไรไว้สำหรับคุณแล้วในพระคริสต์ ผ่านทางพระคำและเดินในแสงสว่างนี้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับการสำแดงแห่งความดีและความเมตตาของพระองค์แก่ข้าพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งอยู่ภายในข้าพระองค์ พระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด! ข้าพระองค์เดินในความชอบธรรม ชัยชนะ สุขภาพที่ดี และการครอบครองในวันนี้ โดยตระหนักว่าข้าพระองค์ถูกอวยพรเพื่อที่จะเป็นพระพร ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 3:21; กาลาเทีย 3:8-9


Comments are closed