จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2016

คุณต้องเกิดผลต่อไปเรื่อยๆ
You Must Keep Bearing Fruits

“พระองค์ตรัสคำอุปมาต่อไปนี้ว่า “คนหนึ่งมีต้นมะเดื่อต้นหนึ่งปลูกไว้ในสวนองุ่นของตน และเขามาหาผลที่ต้นนั้นก็ไม่พบ เขาจึงว่าแก่คนที่รักษาเถาองุ่นว่า ‘นี่แน่ะ เรามาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้ได้สามปีแล้ว แต่ไม่พบ จงโค่นมันเสีย จะให้ดินจืดไปเปล่าๆ ทำไม’ แต่ผู้รักษาเถาองุ่นตอบเขาว่า ‘นายเจ้าข้า ขอเอาไว้ปีนี้อีก ให้ข้าพเจ้าพรวนดินเอาปุ๋ยใส่ แล้วถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีอยู่ ถ้าไม่เกิดผล ภายหลังท่านจงโค่นมันเสีย’ ” (ลูกา 13:6-9)

    ข้อพระคำตอนต้นคือคำอุปมาที่พระเยซูได้เล่า ซึ่งพระองค์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้า เจ้าของสวนองุ่นได้มาหาผลจากต้นมะเดื่อแต่ไม่พบ เขาจึงกล่าวกับผู้ดูแลเถาองุ่นว่า “จงโค่นมันเสีย” แต่ผู้ดูแลเถาองุ่นอ้อนวอนขอเวลาที่จะพรวนดินเอาปุ๋ยใส่ให้กับต้นไม้มากขึ้น เผื่อบางทีจะเกิดผล ไม่เช่นนั้นก็สามารถโค่นมันทิ้งได้

ต้นไม้ไม่มีคุณค่าสำหรับเจ้าของสวนถ้ามันไม่เกิดผลอะไร เช่นเดียวกัน คริสเตียนคือต้นไม้แห่งความชอบธรรมของสวนองุ่นของพระเจ้า และถูกคาดหวังให้เกิดผล (อิสยาห์ 61:3) คริสเตียนที่ไม่เกิดผลแห่งความชอบธรรมนั้นเป็นเหมือนกับต้นมะเดื่อที่เจ้าของสวนบอกว่าควรจะถูกโค่นลง และที่ซึ่งเขาบอกว่า “…จะทำให้ดินจืดไปเปล่าๆ ทำไม” พูดอีกนัยหนึ่งก็คือว่า จะปล่อยให้ดินดีเปล่าประโยชน์เพราะต้นที่ไม่ออกผลทำไม

คริสเตียนบางคนบังเกิดใหม่มาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่พวกเขาไม่เคยนำวิญญาณมาถึงพระคริสต์ พวกเขาไม่เคยนำใครมาที่คริสตจักรเลย นั่นเป็นเหมือนกับต้นมะเดื่อที่ไม่ออกผล ถ้าหากว่าคุณเป็นแบบนี้ คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงในวันนี้! อันดับแรก ขอพระเจ้าให้ยกโทษให้แก่คุณ และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำคุณให้เป็นพยานกับใครบางคนในวันนี้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ เริ่มต้นจากวันนี้ในการบอกคนอื่นเกี่ยวกับพระเยซู ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดต่อคุณ และถึงพระคุณแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์

เปาโลบอกว่า “เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่ เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวง เหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้ว” (2 โครินธ์ 5:14) จงมีภาระใจเกี่ยวกับการออกผลเพื่อพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงปรารถนาเช่นนั้นเกี่ยวกับคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่ถูกหนุนใจและรับคำแนะนำโดยพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์เป็นเหมือนสวนที่ถูกรดน้ำเป็นอย่างดี เกิดผลตลอดเวลา ข้าพระองค์เป็นส่วนที่ออกผลในเถาองุ่นของพระเจ้า และข้าพระองค์ออกผลที่คงอยู่ ผลแห่งความชอบธรรม เพราะว่าข้าพระองค์เป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 15:1-2; ยอห์น 15:16; 2 โครินธ์ 5:14-15


Comments are closed