วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2013

คุณต้องการอะไร?
What Do You Want?

“สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติทางพระบุตร ถ้าท่านจะขอสิ่งใดในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น” (ยอห์น 14:13-14)

    มีเพียงบางคนที่มีฤทธิ์เดชอันไม่จำกัดสามารถพูดถ้อยคำตอนบนได้ พระเยซูตรัสว่า ถ้าคุณขอสิ่งใดในนามของพระองค์ พระองค์จะกระทำสิ่งนั้น ไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไร! ตราบใดที่สิ่งนั้นดีสำหรับคุณและดีสำหรับพระเจ้า คุณสามารถขอและคุณจะได้รับ ในเยเรมีย์ 32:27 พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งสิ้น สำหรับเรามีสิ่งใดที่ยากเกินหรือ” พระองค์ทรงเป็นเจ้านายใหญ่ พระองค์เป็นเจ้าของทุกสิ่ง และพระองค์ตรัสกับคุณในวันนี้ว่า “จงขอในสิ่งที่ต้องการ และสิ่งนั้นจะเป็นของคุณ”

บางคนกล่าวว่า “เราไม่ควรจะขอในสิ่งที่เราต้องการ พระเจ้าจะให้ในสิ่งที่เราจำเป็นเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ” แต่พระเจ้าตรัสว่า “…ถ้าท่านจะขอสิ่งใด” แน่นอนว่าไม่ได้กล่าวถึงการขอสำหรับสิ่งที่ “จำเป็นสำหรับคุณ” แท้จริงแล้ว คุณไม่ต้องขอสำหรับสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณ เพราะว่าพระบิดาในสวรรค์ของคุณดูแลสิ่งเหล่านั้นให้ทั้งหมดแล้ว พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ผู้ทรงดูแลนกกระจอก และดอกไม้ในทุ่งหญ้า ถ้าพระองค์ดูแลนกและดอกไม้แล้ว พระองค์จะดูแลคุณมากกว่านั้นสักเพียงใด คุณซึ่งเป็นลูกที่รักของพระองค์ (อ่านมัทธิว 6:31-32)

ศาสนาได้หลอกคนมากมายให้คิดว่าพวกเขาจำเป็นต้องขอในสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขา! อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้น จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:19) เปาโลไม่ได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าในการให้คำสัญญากับคริสตจักร เขารู้ในวิถีทางของพระเจ้า พระองค์ไม่ได้ประทานบางสิ่งแต่ทรงประทานทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรา! ดังนั้นเมื่อคุณรู้ว่าคุณจำเป็นต้องมีสิ่งใด คุณไม่จำเป็นต้องอธิษฐานว่า “โอ พระเจ้า ข้าพระองค์ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้” เพียงแต่คุณประกาศว่าคุณมีแล้วในนามของพระเยซู

ดังเช่นพงศ์พันธ์ของอับราฮัม คุณคู่ควรที่จะมีสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต ไม่มีเหตุผลใดสำหรับคุณที่จะขาดแคลนหรืออิจฉาคนอื่นในสิ่งที่พวกเขามี คุณสามารถมีสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการ ไม่มีอะไรที่ดีเกินไปสำหรับคุณ จงกล้าที่จะขอในสิ่งที่คุณต้องการในนามของพระองค์ และรับไว้ เพื่อที่ความยินดีของคุณจะเต็มเปี่ยม (ยอห์น 16:24)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าไม่ขาดแคลนสิ่งใด ข้าพเจ้าเดินในแสงสว่างแห่งความรุ่งเรืองของข้าพเจ้าในวันนี้ เพราะว่าข้าพเจ้าคือพงศ์พันธ์ของอับราฮัม ข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงความมั่งคั่งที่ยังไม่เห็น ข้าพเจ้าเพิ่มความตระหนักรู้! ข้าพเจ้าได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าได้ถูกเชื่อมต่อกับทรัพยากรที่ไม่จำกัดของพระเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 9:8; สดุดี 23:1


Comments are closed