เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013

คุณต้องการสร้างอะไร?
What Do You Want to Make?

“ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า ในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะ” (ยอห์น 1:1-3)

    พระเจ้าคือ “ผู้สร้าง” พระองค์สร้างทุกสิ่งด้วยคำตรัสของพระองค์ ในปฐมกาลบทที่ 1 เราได้อ่านว่าโลกทั้งโลกว่างเปล่าปราศจากสิ่งใด เมื่อพระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” ความสว่างก็เกิดขึ้น พระองค์ทรงสร้างโลกนี้ และทำให้ทุกสิ่งสวยงามโดยถ้อยคำที่สร้างสรรค์ของพระองค์ “โดยพระวจนะของพระเจ้า ฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมา กับบริวารทั้งปวง ก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ พระองค์ทรงรวบรวมน้ำทะเลเหมือนอย่างทำนบ และทรงเก็บที่ลึกไว้ในคลัง…เพราะพระองค์ตรัส มันก็เกิดขึ้นมา พระองค์ทรงบัญชา มันก็ออกมา” (สดุดี 33:6-9)

เหมือนพระบิดาในสวรรค์ของคุณ คุณคือ “ผู้สร้าง” เพราะว่าคุณบังเกิดจากพระองค์ คุณสามารถทำได้เหมือนพระองค์ พระองค์ได้ประทานถ้อยคำที่ไม่สามารถทำลายได้ของพระองค์ให้แก่คุณ นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อ “สร้าง” อะไรก็ตามที่คุณต้องการ คำถามก็คือว่าคุณต้องการที่จะสร้างอะไร? เวลานี้มีสถานการณ์ที่ไม่ดีใดบ้างในชีวิตของคุณที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลง? อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพของคุณ การเรียน การงาน เงินทอง ธุรกิจ หรือครอบครัว? พูดถ้อยคำของพระเจ้าในความเชื่อ กล่าวในสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสเกี่ยวกับคุณ หรือเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น และกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ด้วยถ้อยคำแห่งการสร้างสรรค์ของพระเจ้าที่ริมฝีปากของคุณ คุณสามารถทำให้ชีวิตของคุณสวยงามขึ้น และเคลื่อนจากพระสิริสู่พระสิริ พระเยซูตรัสไว้ใน ยอห์น 17:14 กล่าวว่า “ข้าพระองค์ได้มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่เขาแล้ว…” นั่นคือวิธีที่จะออกจากทุกปัญหาและอุปสรรค์ โดยพระคำของพระเจ้า! โฮเชยา 14:2 กล่าวว่า “จงนำถ้อยคำมาด้วย…” ยึดเอาพระคำในวันนี้ และสร้างชีวิตแห่งชัยชนะของคุณ สร้างการเลื่อนขั้นนั้น ประกาศการรักษาและสุขภาพที่ดี เรียกเงินทองที่คุณต้องการสำหรับโครงการนั้น กล่าวถ้อยคำของพระเจ้าเหนือสถานการณ์ที่วุ่นวายเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าดำเนินในการครอบครองของพระวิญญาณ มีชัยชนะเหนือซาตาน อำนาจแห่งความมืด และสถานการณ์ที่ไม่ดีต่างๆ ชีวิตของข้าพเจ้าคือการสำแดงของพระคุณ สติปัญญาในทุกทาง และความสมบูรณ์แบบของพระเจ้า ผู้ซึ่งข้าพเจ้ามีสง่าราศี และข้าพเจ้านำเอาการสถิตอยู่ของพระองค์ไปเพื่อมีผลกระทบและทำให้โลกของข้าพเจ้าสวยงาม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:23; ฮีบรู 11:3


Comments are closed