อาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2015

คุณต้องการพระคำทุกวัน
You Need The Word Every Day

“พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า” (มัทธิว 22:29)

    คริสเตียนทุกคนจำเป็นต้องรู้และเข้าใจพระคำของพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า “พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า” ถ้าคุณไม่รู้พระคำ คุณก็จะผิด คุณจะออกจากทางไป ซึ่งเป็นเหตุที่คุณจำเป็นต้องศึกษาพระคำและภาวนาพระคำทุกวัน ไม่เพียงพอสำหรับคุณที่จะพึ่งพาเพียงแต่พระคำที่คุณได้ยินหรือเมื่อคุณไปคริสตจักรในวันอาทิตย์ คุณจำเป็นต้องศึกษาพระคำทุกวัน

ในพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าได้ประทานมานาให้กับพวกเขาจากสวรรค์ และบอกพวกเขาว่าพวกเขาไม่ต้องพึ่งพา “มานาของเมื่อวาน” สำหรับวันนี้ พระองค์บอกพวกเขาให้ออกไปเก็บ “มานาของวันนี้” สำหรับวันนี้ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเยซูตรัสว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต” (ยอห์น 6:48) ดังนั้นพระเยซูทรงเป็นมานาที่พวกเขารับประทานในพระคัมภีร์เดิม แต่พวกเขาไม่รู้ พระองค์คือพระคำของพระเจ้าซึ่งเกิดเป็นมนุษย์

พระคำของพระเจ้าเป็นอาหารของพระเจ้าสำหรับวิญญาณของมนุษย์ และคุณต้องการพระคำนั้นทุกวัน พระองค์ยังทรงบอกให้เราภาวนาพระคำนั้น เมื่อพระองค์ตรัสกับโยชูวาและให้แนวทางปฏิบัติแก่เขา พระองค์ตรัสว่า “…เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ…” (โยชูวา 1:8) ดังนั้นคุณไม่สามารถใช้เพียงประสบการณ์มนุษย์ของคุณของพระคำของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ดีได้ คุณจำเป็นต้องรู้พระคำ

ในฮีบรู 10:22 พระคัมภีร์กล่าวว่า “ก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยไว้ใจเต็มที่ มีใจที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้ว และมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์” นี่หมายความว่าพระคำของพระเจ้ามีผลกับวิญญาณของคุณ พระคำมีผลกับจิตใจและมีผลกับร่างกายของคุณ พระคำทำงานในทั้งสามส่วนของชีวิตของคุณ! พระคำเป็นกระจกของพระเจ้า เป็นผู้กระทำการเปลี่ยนแปลงของพระองค์ที่คุณได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระสิริสู่พระสิริ

ยิ่งคุณมองดูในกระจกของพระเจ้ามากเท่าไร พระสิริของพระเจ้าก็จะส่องสว่างมากขึ้นในชีวิตของคุณมากเท่านั้น พระคำของพระเจ้าจะยกระดับวิธีการคิดของคุณให้สูงขึ้น (โรม 12:2) และรักษาร่างกายของคุณให้มีสุขภาพที่ดี รักษาระบบต่อต้านความเจ็บป่วยและความผิดปกติ (สุภาษิต 4:18-20) ดังนั้นจงตั้งใจพยายามที่จะยกระดับชีวิตของคุณทุกวันด้วยพระคำของพระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับผลกระทบจากพระคำของพระองค์ในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของข้าพระองค์! เมื่อข้าพระองค์มอบตัวของข้าพระองค์ต่อพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลง พระสิริของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์เพิ่มพูนขึ้นและสะท้อนออกมาภายนอก ด้วยพระคำของพระองค์ในใจของข้าพระองค์ และบนริมฝีปากของข้าพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์ได้รับการนำจากพระเจ้าเพื่อความสำเร็จและการประสบความสำเร็จที่น่ายกย่อง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 5:39; ยากอบ 1:25


Comments are closed