พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
คุณต้องกล่าวออกไปเพื่อที่จะดำเนินชีวิตแบบนั้น
You Have To Say It To Live It

“เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยลงทะเลไป’ และใจไม่สงสัย แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ” (มาระโก 11:23)

   ของประทานตามธรรมชาติที่สวยงามที่สุดที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษย์คือของประทานในการพูด ความสามารในการพูดและการกล่าวข้อความ คุณเป็นในสิ่งที่คุณพูด ชีวิตของคุณคือผลจากคำพูดที่ออกมาจากคุณ ข้อพระคำตอนต้นเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตีกรอบชีวิตของคุณให้ถูกต้องด้วยคำพูดของคุณ หลักการนั้นชัดเจน คุณได้ในสิ่งที่คุณพูด ชีวิตจะเกิดผลตามสิ่งที่คุณพูด ไม่ว่าจะดีหรือร้าย

ให้เข้าใจว่าไม่มีทางสายกลาง บางคนอาจพูดว่า “ฉันไม่ได้พูดอะไรเลย ดังนั้นฉันคงจะไม่เป็นอะไร” ไม่ใช่ นั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง คุณจะยังคงเก็บเกี่ยวผลแต่เป็นผลที่ไม่ถูกต้อง เหมือนกับการมีสวนต้นไม้และปฏิเสธที่จะหว่านเมล็ดลงในสวนนั้น บางสิ่งจะเติบโตด้วยตัวของมันเองอย่างแน่นอน นั่นคือวัชพืช น่าเศร้าที่ชีวิตของหลายคนเป็นแบบนั้น พวกเขาไม่ได้ตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของเขาในการทำให้ตัวเองอยู่ในชัยชนะ การครอบครอง และความรุ่งเรือง

พระเจ้าได้ทำทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับคุณที่จะมีและชื่นชมกับชีวิตในพระคริสต์โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นความรับผิดชอบของคุณในตอนนี้ที่จะรักษาให้เป็นแบบนั้นต่อไปโดยการใช้คำพูดของคุณ คุณจะต้องกล่าวว่าคุณมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ถ้าคุณจะมีชีวิตแบบนั้น! คุณจะต้องตระหนักและกล่าวว่าคุณได้รับการเรียกให้มีชีวิตแห่งพระสิริและความชอบธรรม เป็นชีวิตแห่งฤทธิ์เดช ความงดงาม และความยอดเยี่ยม

2 เปโตร 1:3 กล่าวว่า “ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” ตอนนี้คุณสามารถเห็นได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่คุณไม่มี ดังนั้นนี่ควรจะสร้างรากฐานของการประกาศทางความเชื่อของคุณ

อย่าพูดถึงความขาดแคลน ความเจ็บป่วย โรคร้าย การไร้ความสามารถ หรือความกลัว แต่ให้ยืนยันว่าคุณมีและเดินในสุขภาพของพระเจ้า ยืนยันว่าพระเจ้าทรงเป็นกำลังของคุณ ความชอบธรรมของคุณ ความสำเร็จของคุณ และความรุ่งเรืองของคุณ กล่าวอย่างต่อเนื่องและชีวิตของคุณจะไปในทิศทางเดียวเท่านั้น ขึ้นข้างบนและไปข้างหน้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระคุณของพระเจ้า พระสิริของพระเจ้าได้สำแดงออกในชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี้ ในขณะที่ข้าพเจ้าเดินในพระคำ และเกิดผลโดยพระคำ ข้าพเจ้าเต็มล้นด้วยกำลัง เพราะว่าพระคริสต์ทรงสถิตภายในข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมของข้าพเจ้า สติปัญญา ความสำเร็จ และความรุ่งเรืองของข้าพเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 13:5-6; มาระโก 11:22-23


Comments are closed