พุธ ที่ 28 มิถุนายน 2017
คุณดำเนินอยู่ในพระองค์
You Dwell In Him

“เพราะว่าคนใดที่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์แล้ว ก็ได้หยุดพักจากงานของตนเอง เหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์” (ฮีบรู 4:10)

     เมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณได้บังเกิดเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมที่เรียกว่าพระคริสต์ คุณดำเนินอยู่ในพระองค์ พระคำกล่าวว่า “…ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์…” พระคริสต์เป็นสถานที่ และพระองค์ทรงเป็นบุคคลด้วย พระองค์ทรงเป็นบ้านของคุณ ในพระองค์คุณได้พักผ่อนและอยู่เป็นสุข! คุณปลอดภัยและได้รับการเติมเต็ม ความยินดีและความพึงพอใจของคุณก็ล้นอยู่ เป็นสถานที่ที่น่าอยู่จริงๆ

เอเฟซัส 2:6 บอกเราว่าพระเจ้าได้ทำให้เรานั่งอยู่ร่วมกันในสวรรค์สถาน “ในพระคริสต์” นั่นคือสภาพแวดล้อมของคุณ เป็นสภาพแวดล้อมแห่งพระสิริ ทำให้คิดถึงเหตุการณ์ของชนชาติอิสราเอลที่เดินทางในถิ่นทุรกันดารถึงสี่สิบปี ความร้อนไม่ได้เผาพวกเขาในตอนกลางวัน และพวกเขาก็ไม่ได้หนาวจนแข็งในเวลากลางคืน เพราะว่าพวกเขาอยู่บนเมฆแห่งพระสิริ อพยพ 13:21-22 กล่าวว่า “พระยาห์เวห์เสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และในเวลากลางคืนด้วยเสาเพลิง ให้พวกเขามีแสงสว่างเพื่อจะเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืน พระองค์ไม่ได้ทรงให้เสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนคลาดจากเบื้องหน้าประชากรเลย”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้สำหรับพวกเขา และพระองค์ทำสิ่งเดียวกันนี้สำหรับเราในวันนี้ด้วยเช่นกัน เราบังเกิดเข้าสู่เมฆฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า เมื่อคุณได้บังเกิดใหม่ คุณได้รับการจุ่มเข้าสู่พระคริสต์ คุณมีชีวิตที่นั่นแล้วตอนนี้ ชีวิตของคุณถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า (โคโลสี 3:3) พระคริสต์ทรงเป็นความปลอดภัยของคุณ เป็นกำบังของคุณ และเป็นป้อมปราการของคุณ ไม่สำคัญว่าใครหรือสิ่งใดจะมาต่อสู้คุณ จงปฏิเสธที่จะกลัว คุณดำเนินอยู่ในสถานที่ซ่อนขององค์ผู้สูงสุด ที่ซึ่งไม่มีสิ่งใดแตะต้องคุณได้ มารร้ายไม่สามารถทำอะไรคุณได้!

สดุดี 91:7 กล่าวว่า “พันคนจะล้มอยู่ข้างๆ ท่าน หมื่นคนที่ขวามือของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน” คุณได้รับการปกป้องจากปัญหา ความพ่ายแพ้ ความล้มเหลว และความตาย เพราะว่าคุณอยู่ในพระองค์ “ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน” (สดุดี 91:5)

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์มาอยู่ในสภาพแวดล้อมแห่งพระสิริและความสำเร็จในพระคริสต์! ข้าพระองค์รู้สึกเหมือนอยู๋ในบ้านเมื่ออยู่ในพระองค์ พระองค์ทรงสติปัญญาของข้าพระองค์ สง่าราศี ความชอบธรรม และกำลังของข้าพระองค์! พระองค์ทรงเป็นชีวิตของข้าพระองค์ ในพระองค์ข้าพระองค์มีชีวิตและเคลื่อนไหวอยู่ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 1:30; กิจการ 17:28; โคโลสี 1:26-27


Comments are closed