วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม
คุณจำเป็นต้องมีพระองค์ในการทำงาน
You Need Him To Function

“เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้” (ยอห์น 15:5)

     เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดจะเกิดผลถ้าปราศจากพระเจ้า ไม่สำคัญว่างานของคุณคืออะไรในวันนี้มันจะจบลงด้วยความล้มเหลวถ้าพระเจ้าไม่ได้ทำงานภายในคุณ มนุษย์เป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงถ้าปราศจากพระเจ้า พระเยซูทรงเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และจงแน่ใจว่าเรามีพระองค์อยู่ในเราในวันนี้

ไม่มีใครสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนหรือทำงานของพระเจ้าได้โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะมีคำเขียนไว้ว่า “…ไม่ใช่ด้วยกำลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ” (เศคาริยาห์ 4:6) ชีวิตที่ไม่ธรรมดา อนาคตที่เปี่ยมด้วยพระสิริเริ่มต้นที่คุณยอมรับบุคคลและพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ พระเยซูเรียกพระองค์ว่า “พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเรา” (ยอห์น 14:10)

พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันนี้ให้กำเนิดแก่เรา พระองค์เป็นพ่อของเราพระบิดาผู้สถิตอยู่ในเรา! การตระหนักรู้ถึงการทรงสถิตของพระองค์จะช่วยให้คุณรู้ว่าจริงๆ แล้วทุกสิ่งเป็นไปได้ สิ่งที่ไม่เป็นไปได้สำหรับมนุษย์นั้นเป็นไปได้สำหรับพระองค์ พระองค์จะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนและเป็นผู้ชนะตลอดกาล

ลองนึกถึงข้อเท็จจริงที่ว่าแม้แต่พระเยซูก็ไม่สามารถทำได้ถ้าปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จำเป็นต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทำหน้าที่ต่างๆ การงานที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำเกิดขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าพระเยซูต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถทำสิ่งใดได้โดยปราศจากพระวิญญาณ ไม่น่าแปลกใจเลยว่าพระเจ้าต้องการให้เราเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณอยู่เสมอ และเอเฟซัส 5:18-21 เปิดเผยให้เห็นวิธีที่จะทำให้ตัวคุณเองเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอย่างต่อเนื่อง

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในเรา กำลังสร้างคริสตจักรของพระองค์ผ่านทางเรา จงยอมรับรู้พระองค์ในฐานะผู้ช่วยของคุณและความสามารถของพระองค์จะกลายเป็นความสามารถของคุณ พลังของพระองค์จะกลายเป็นพลังของคุณ กับพระองค์คุณจะไม่มีวันล้มเหลวหรือพ่ายแพ้ พระองค์เป็นการรับประกันว่าคุณจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ มีชัยชนะและครอบครอง

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงล้ำค่า ฉันยอมรับรู้ถึงพันธกิจของพระองค์ในชีวิตของฉัน ขอบพระคุณสำหรับความสามารถ ความแข็งแกร่ง และพระปัญญาที่กำลังทำงานอย่างเข้มแข็งในตัวฉัน ขอบพระคุณที่ทรงนำทางฉันในทุกสิ่งฉันเดินในสุขภาพที่ดี ชัยชนะ ความแข็งแรง ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:5; ยอห์น 14:10


Comments are closed