อาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2016
คุณจะต้องอยู่ในคริสตจักรท้องถิ่น
You Must Belong In A Local Church

“พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่า ต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวง และฟังคำสอนของพวกผีปีศาจ” (1 ทิโมธี 4:1)

    บางครั้ง คุณถามคริสเตียนบางคนว่าพวกเขาไปคริสตจักรไหน และพวกเขาตอบว่า “ฉันไม่ได้เป็นสมาชิกของคริสตจักรใดเลย ฉันไปนมัสการที่ใดก็ได้ที่ฉันต้องการ ที่ซึ่งพระวิญญาณนำฉันไป” นั่นเป็นเรื่องน่าเศร้า เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความไม่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและความไม่มั่นคง ในการมีแนวความคิดเช่นนั้น คริสเตียนคนไหนก็ตามที่บอกว่าเขาไม่เชื่อในการเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่น กำลังทำผิด และอยู่ภายใต้การหลอกลวงของมาร

เราได้รับการกำชับไว้ในพระคำว่าอย่าละเลยการร่วมประชุมของธรรมิกชน การประชุมของคริสตจักรของเรา “อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว” (ฮีบรู 10:25) นี่คือยุคสุดท้าย และพระคำตอนต้นของเรากล่าวว่ามนุษย์จะหันไปเชื่อฟัง “วิญญาณที่ล่อลวง และฟังคำสอนของพวกผีปีศาจ”

บางคนคิดว่า “วิญญาณที่ล่อลวง” คือวิญญาณที่ล่อลวงคนในความต้องการที่เป็นตัณหา แต่ “วิญญาณที่ล่อลวง” ตามพระคำนั้นคือวิญญาณที่พยายามล่อลวงคนออกจากข่าวประเสริฐ พวกมันล่อลวงผู้คนออกจากความจริงแห่งพระคำ วิญญาณเหล่านี้กำลังทำงานในหลายคนในวันนี้ ที่ออกไปล่อลวงคนอื่น บอกพวกเขาว่าพวกเขาไม่ต้องเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่นในการรับใช้พระเจ้า บางคนเขียนหนังสือที่ได้รับแรงบันดาลใจจากซาตานเพื่อชักชวนคริสเตียนไม่ให้ไปเป็นสมาชิกในคริสตจักรใดๆ เลย หรือล่อพวกเขาออกจากคริสตจักรเข้าสู่พระกิตติคุณอีกอย่างหนึ่ง

ดังนั้น จงระวังพวกมันให้ดี มีความฉลาด แม้ในพื้นที่ซึ่งมีการข่มเหงต่อข่าวประเสริฐ คริสเตียนยังพยายามหาเวลาและโอกาสในการพบปะกัน คริสตจักรนั้นเป็นพื้นฐานและเป็นเสาหลักแห่งความจริง เป็นที่ซึ่งคุณถูกสอนความจริง – พระคำของพระเจ้าที่ทำให้คุณมีชัยชนะในชีวิต

การศึกษาพระคำและการอธิษฐานส่วนตัว เป็นสิ่งที่ดีและควรปฏิบัติสำหรับคริสเตียนทุกคน แต่นั่นไม่ควรแทนที่การนมัสการร่วมกัน – การรวมตัวกัน คุณจะต้องอยู่ในบ้านของพระเจ้าเพื่อคุณจะสามารถได้ยินพระคำ เติบโตฝ่ายวิญญาณ และมีส่วนอย่างเกิดผลในงานและการรับใช้ของคริสตจักร

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสในการสามัคคีธรรมกับพระองค์และกับผู้เชื่อคนอื่นๆ และพระคุณที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมฝ่ายวิญญาณในการประชุมท้องถิ่น ข้าพระองค์ได้รับพระพรในการมีส่วนร่วมกับคริสตจักรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์เกิดผลมากขึ้นในการงานแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 9:31; กิจการ 2:41-42; ฮีบรู 10:25


Comments are closed