พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017

คุณค่าที่แท้จริงของคุณ
Your True Value
“แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ระวังให้ดี จงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่าง เพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือย” (ลูกา 12:15)

    บางคนวัดคุณค่าของพวกเขาเองตามจำนวนเงินที่พวกเขามีอยู่ ดังนั้นพวกเขาจึงคิดเครื่องคิดเลขอยู่เสมอเพื่อคำนวณว่าพวกเขามีเงินอยู่มากเท่าใด ถ้าคุณค่าของคุณขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มี คุณก็กำลังทำให้ชีวิตของคุณมีความเสี่ยงอย่างมาก คุณจะสามารถให้ชีวิตของคุณอยู่ภายใต้ระบบที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของโลกนี้ได้อย่างไร

คุณค่าที่แท้จริงคือพระคำของพระเจ้าที่อยู่ในวิญญาณของคุณ คุณจะต้องรู้และมีพระคำภายในคุณ ด้วยพระคำภายในคุณ ความสำเร็จของคุณได้รับการทำให้แน่ใจแล้วไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวคุณก็ตาม คุณจะลอยเหมือนเรือของโนอาห์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อฝนตกและน้ำก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้น้ำที่ทำให้คนอื่นจมนั้น ยกชูคุณขึ้น นี่แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ที่ทำให้ธุรกิจและอาชีพของคนอื่นในวันนี้จมลง จะทำให้คุณได้ก้าวไปข้างหน้า!

สิ่งที่คุณต้องการในการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะยุคสุดท้ายนี้คือการใส่พระคำของพระเจ้าไว้ในวิญญาณของคุณ ถ้าคุณใส่พระคำของพระเจ้าในวิญญาณของคุณนานพอ คนอื่นจะสังเกตเห็นและถามว่า “คนๆ นี้เป็นใคร?” เพราะว่าคุณจะ “เดินบนน้ำ” ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร คุณจะอยู่เหนือเสมอ

โคโลสี 3:16 กล่าวว่า “จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่าน” ความมั่นใจของคุณควรจะอยู่บนพระคำของพระคริสต์ที่คุณมีภายในคุณ ไม่ใช่เงินทองที่คุณมีในบัญชีธนาคาร จำไว้ว่าคุณได้กลายเป็นพระคำของพระเจ้าที่คุณได้รับไว้ในวิญญาณของคุณ และนั่นคือคุณค่าที่แท้จริงของคุณ เมื่อคุณยอมให้พระคำมีอิทธิพลเหนือคุณ สิ่งนี้จะทำให้คุณมีความคิดของผู้ชนะเพื่อที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณจะสามารถเข้มแข็งอยู่ได้และไม่หวั่นไหว
คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่แสดงให้ข้าพระองค์เห็นคุณค่าที่แท้จริงของข้าพระองค์ในพระคำของพระองค์ การเข้ามาของพระคำพระองค์เต็มล้นในใจของข้าพระองค์ด้วยแสงสว่าง และนำเอาความงดงามและความสว่างเข้าสู่ชีวิตของข้าพระองค์ พระคำของพระองค์หยั่งรากลงในใจของข้าพระองค์ และพระคำนั้นเติบโตขึ้น มีชัยชนะ และทำให้เกิดผลในทุกส่วนของชีวิตข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เฉลยธรรมบัญญัติ 32:46-47; 1 เปโตร 1:23


Comments are closed