วันจันทร์ที่ 15 เมษายน

คุณค่าที่แท้จริงของคุณได้ถูกกำหนดไว้แล้ว
YOUR TRUE VALUE DEFINED

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์” (โรม 5:8-9)

     พระคัมภีร์พูดถึงความรักของพระบิดาที่หลั่งไหลออกมาอย่างฟุ่มเฟือยในพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงสำแดงความรักที่ไม่ธรรมดาดังกล่าวต่อเรา นั่นคือในขณะที่เรายังเป็นคนบาปนั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา พระองค์ไม่ได้ตายเพื่อเราเพราะว่าเราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง แต่พระองค์ทำสิ่งนี้ในขณะที่เรายังเป็นคนบาป นั่นคือความรักที่พรรณนาไม่ได้ แต่อธิบายถึงคุณค่าของเรา

เมื่อคุณรู้ว่าพระเยซูเป็นใครและข้อเท็จจริงที่ว่าพระองค์ได้ทรงประทานชีวิตของพระองค์เพื่อช่วยคุณให้รอด คุณจะเข้าใจว่าพระเจ้าคิดอย่างไรกับคุณ พระองค์ให้คุณค่ากับคุณอย่างไร การตายแทนของพระองค์เป็นตัวกำหนดคุณค่าของคุณ พระองค์คิดว่าคุณมีค่าคู่ควรกับชีวิตของพระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงประทานชีวิตของพระองค์แทนที่คุณ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณมีค่าต่อพระเจ้าเท่ากับพระเยซู ไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูเจ้าทรงเทหัวใจของพระองค์ต่อพระบิดาในคำอธิษฐานพระองค์ต้องการให้โลกรู้ว่าพระบิดาทรงรักเราเหมือนกับที่พระบิดาทรงรักพระองค์ (ยอห์น 17:23)

ช่างเป็นแรงบันดาลใจเพียงใดที่รู้ว่าพระเยซูสละชีวิตของพระองค์เพื่อคุณจะได้มีชีวิต ชีวิตที่คุณควรจะดำเนินชีวิตอยู่ตอนนี้ควรจะเป็นชีวิตของพระบุตรของพระเจ้า นั่นคือดำเนินชีวิตตามความฝันของพระองค์ เปาโลป่าวประกาศอย่างกล้าหาญในกาลาเทีย 2:20 ว่า “ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า”

อย่าดำเนินชีวิตที่น้อยกว่านั้น จงดำเนินชีวิตตามความฝันของพระเจ้า พระองค์คิดว่าคุณมีคุณค่าและมอบตัวเองให้แก่คุณ 1 เปโตร 1:18-19 กล่าวว่า “พวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการไถ่ออกจากการดำเนินชีวิตที่ไร้สาระ ซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่าน ไม่ใช่ไถ่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทอง แต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ไร้ตำหนิและไร้จุดด่างพร้อย”

คำอธิษฐาน

     สรรเสริญพระบิดา ขอบพระคุณสำหรับความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดของพระองค์ ซึ่งโอบล้อมข้าพระองค์เหมือนโล่ห์และข้าพระองค์ทะยานในความสะดวกสบายและความสบายใจของสิ่งนี้ตลอดไป ความรักนี้บังคับให้ข้าพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้หลงหายและหันพวกเขาออกจากความบาปไปสู่ความชอบธรรมและจากฤทธิ์อำนาจของซาตานมาหาพระเจ้า ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 3:17-19; 1 ยอห์น 4:8-10


Comments are closed