พฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2015

คุณค่าตัวตนใหม่
A New Self-value

“จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็ได้เป็นเช่นนั้น เหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลาย ก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์” (1 ยอห์น 3:1)

    ถ้าคุณเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่บนโลกนี้ พระเยซูก็จะยังทรงมาสิ้นพระชนม์เพื่อคุณ พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อคุณเป็นการส่วนตัว คนไม่มากที่คิดแบบนี้ พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อคุณ! รับและใคร่ครวญถึงความจริงนี้ให้ลึกซึ้ง สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว แต่ให้สิ่งนี้เป็นสิ่งสดใหม่ในความคิดของคุณในวันนี้ และสิ่งนี้จะทำให้เกิดผลภายในคุณ

คุณถูกซื้อด้วยราคา คุณมีค่าต่อพระเจ้า คุณไม่ใช่คนไร้ค่า! ไม่สำคัญว่าคุณจะรู้สึกเหมือน “ตกต่ำ” ในชีวิต ณ เวลานี้ ไม่สำคัญว่าสังคมจะบอกว่าคุณเป็นใคร! ตัวตนที่ดีที่สุดของคุณไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเรียกคุณหรืออธิบายว่าคุณเป็นอย่างไร คำอธิบายของสวรรค์เกี่ยวกับคุณคือสิ่งที่สำคัญ

คุณคือความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ (2 โครินธ์ 5:21) คุณได้รับการล้าง ชำระ และทำให้ชอบธรรมในนามของพระเยซู และโดยทางพระวิญญาณของพระเจ้า (1 โครินธ์ 6:11) คุณคือสิ่งดีที่สุดของสวรรค์ “โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจวาทะ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้าง” (ยากอบ 1:18) คุณมีลักษณะเฉพาะ เชื้อสายของกษัตริย์ ยอดเยี่ยม และเต็มด้วยพระสิริ คุณเป็นบางคนที่พิเศษ! นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระเยซูจึงสิ้นพระชนม์เพื่อคุณ พระองค์ทรงรักคุณ

อ่านข้อพระคำตอนต้นอีกครั้งและมองให้เห็นคุณค่าที่คุณมีต่อพระเจ้า ข้าพเจ้าชอบคำแรกใน 1 ยอห์น 3:2 ที่ว่า “ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า…” (1 ยอห์น 3:2) คุณคือที่รักของพระเจ้า หยุดที่จะห่วงว่าจะมีใครที่รักคุณ รักคนอื่น เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคุณ

บางทีคุณอาจไม่ได้ตระหนักถึงการที่คุณเป็นที่รักและเป็นคนพิเศษของพระเจ้า เดี๋ยวนี้คุณได้ทราบแล้ว ยอมรับในสิ่งนี้ และรับรองสิ่งนี้ เพราะว่าสิ่งนี้จะให้คุณค่าตัวตนใหม่แก่คุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า หัวใจของข้าพระองค์เต็มด้วยการขอบพระคุณ เพราะว่าพระองค์ได้กำหนดให้ข้าพระองค์เป็นบุตรของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ ตามวัตถุประสงค์แห่งน้ำพระทัยของพระองค์ เพื่อสรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักข้าพระองค์ด้วยความรักที่ไม่สิ้นสุด และเร้าใจให้ข้าพระองค์หยิบยื่นความรักของพระองค์ให้กับคนอื่นเสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 43:4; เอเฟซัส 2:10; สดุดี 100:3


Comments are closed