วันพุธที่ 1 พฤษภาคม
คุณค่าของคำพูด
The Value Of Words

“ส่วนเราบอกพวกท่านว่า คำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษา เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่าน” (มัทธิว 12:36-37)

     ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มอบให้แก่มนุษย์คือของขวัญแห่งการพูด ฉันอยากให้ทุกคนบนพื้นแผ่นดินโลกรู้ในสิ่งนี้! พระพรจงมีแด่ผู้ชายหรือผู้หญิงที่ได้ค้นพบความเป็นจริงอันลึกซึ้งนี้!

จงคิดเกี่ยวสิ่งนี้ นั่นคือโลกถูกสร้างขึ้นมาด้วยคำพูด สิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดเป็นผลมาจากคำพูด พระพรทั้งหมดของพระเจ้าได้รับการปลดปล่อยโดยและผ่านทางคำพูด เมื่อพระเจ้าทำให้มนุษย์สามารถใช้คำพูดได้ พระองค์ได้ให้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่มนุษย์ เพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนพระเจ้า

พระเจ้าสร้างด้วยคำพูด เมื่อโลกเป็นมวลสารที่วุ่นวายและความมืดอยู่บนที่ลึก พระเจ้าไม่ได้เกณฑ์หรือเรียกพวกทูตสวรรค์มาร่วมโครงการทำลายพื้นดินหรือการฟื้นฟูแผ่นดินโลก พระองค์ทรงพูดถ้อยคำ พระองค์พูดเพื่อทำให้เกิดการทรงสร้างในปฐมกาล 1 ดังนั้นการสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ (ให้เหมือนพระองค์) และตามแบบของพระองค์ (เพื่อทำหน้าที่เหมือนพระองค์) เราจึงสร้างด้วยคำพูดเหมือนพระองค์

แผ่นดินของพระเจ้าซึ่งเราอยู่นั้นเป็นแผ่นดินแห่งคำพูด ในนั้นเราดำเนินชีวิตและครอบครองด้วยคำพูด เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณพูด ถ้าคุณพูดถูก ชีวิตของคุณจะถูกต้อง ถ้าคุณพูดในแง่ลบ ชีวิตของคุณจะตกอยู่ในอันตราย

สุภาษิต 15:4 กล่าวว่า “ลิ้นที่ปลอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แต่ลิ้นตลบตะแลงทำให้จิตใจแตกสลาย” สุภาษิต 18:21 กล่าวว่า “ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น และผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน” พระเยซูเจ้าทรงเน้นเรื่องนี้ใน มาระโก 11:23 อีกว่า “คุณจะมีสิ่งที่คุณพูด”

จงระลึกถึงพระธรรมปฐมกาลว่าพระเจ้าถูกเรียกว่า “เสียง” เวลาเย็นวันนั้น เสียงของพระยาห์เวห์ที่เสด็จดำเนินอยู่ในสวนนั้นถูกได้ยิน (ปฐมกาล 3:8) เสียงไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีคำพูดหรือถ้อยคำ

เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะไม่พูดคำที่ว่างเปล่าและไม่เกิดผล คุณจะใช้คำที่ถูกต้อง คุณจะพูดถ้อยคำแห่งพระพร ถ้อยคำแห่งชีวิต คำพูดที่เสริมสร้างและยกชูผู้อื่นเท่านั้น คำที่กระตุ้นให้เกิดความเชื่อ ความหวัง และความรักต่อผู้อื่น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันพูดถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ ให้ชีวิตและยอดเยี่ยม คำพูดที่สอดคล้องกับชีวิตแห่งพระสิริที่ฉันมีในพระคริสต์ ฉันเดินในสุขภาพ ความแข็งแรง และพละกำลัง ฉันทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างเหนือธรรมชาติในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวฉัน ฉันชนะเสมอและฉันเกิดผลในทุกสิ่งที่ฉันทำ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 4:29; ฮีบรู 13:5-6; 1 เปโตร 3:10-11


Comments are closed