อังคารที่ 8 มกราคม 2013

คุณคือแสงสว่างในพระเจ้า
You’re Light In The Lord

“เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง” (เอเฟซัส 5:8)

ข้อพระคัมภีร์ตอนบนเป็นการอธิบายเกี่ยวกับตัวของคุณอย่างชัดแจ้ง พระคำบอกว่าก่อนที่คุณจะมาถึงจุดนี้ คุณเคยอยู่ในความมืด คุณเคยเป็นคนของความมืด เดี๋ยวนี้คุณคือแสงสว่างในพระเจ้า คือพระสิริของพระเจ้า! คุณเป็นแสงสว่างเพราะว่าคุณบังเกิดจากพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นแสงสว่าง และในพระองค์นั้นไม่มีความมืด “นี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์ และบอกแก่ท่านทั้งหลาย คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย” (1 ยอห์น 1:5) คุณเป็นเหมือนอย่างพระองค์ ในคุณนั้นไม่มีความมืด
ในยอห์น 8:12 พระเยซูทรงตรัสว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” พระองค์ทรงทราบอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นใคร และพระองค์ทรงกล้าที่จะประกาศออกมา และในมัทธิว 5:14 พระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้” พระองค์ทรงเรียกเราว่าเป็นความสว่างของโลก! เราเป็นแสงสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเป็นแสงสว่าง เราเป็นเหมือนพระองค์ เราต้องกล้าที่จะประกาศว่าเราเป็นใคร พระองค์ได้ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก” ดังนั้นคุณก็ควรจะตอบสนองว่า “ใช่! ข้าพเจ้าเป็นความสว่างของโลก! ทุกที่ที่ข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าจะทำให้โลกนี้สว่างขึ้น”
บางคนอาจจะเยาะเย้ยหรือโกรธเมื่อคุณพูดเช่นนั้น แต่อย่าสนใจพวกเขา แม้แต่พวกเขาอาจพูดว่า “เรารู้จักคุณ และสิ่งเลวร้ายที่คุณเคยทำในอดีตที่ผ่านมา” มันก็ไม่ทำให้ความจริงเปลี่ยนไป พระคำประกาศว่าคุณไม่ได้อยู่ในความมืดอีกต่อไป แต่เกิดเข้าสู่ความสว่าง นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญ “ท่านเป็นบุตรของความสว่าง และเป็นบุตรของกลางวัน เราทั้งหลายไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด” 1 เธสะโลนิกา 5:5)
ทำให้การตระหนักนี้เป็นของคุณตลอดทั้งเดือนนี้ เดินในแสงสว่างของพระคำของพระเจ้า ประกาศว่าแสงสว่างของคุณจะส่องสว่างอย่างมากเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นและสรรเสริญพระบิดาของท่านในสวรรค์

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้รับมรดกของธรรมิกชนในอาณาจักรแห่งความสว่าง ไม่มีความมืดภายในข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์บังเกิดเข้าสู่ความสว่าง ข้าพระองค์สำแดงความสว่างนี้แก่โลกของข้าพระองค์อย่างเจิดจ้าในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:12-13; มัทธิว 5:16


Comments are closed