พุธ ที่ 27 เมษายน 2016

คุณคือผู้ปลดปล่อย
You’re A Deliverer

“พวกผู้ช่วยให้พ้นจะขึ้นไปที่ภูเขาศิโยนเพื่อปกครองภูเขาเอซาว และราชอาณาจักรนั้นจะตกเป็นของพระเยโฮวาห์” (โอบาดีห์ 1:21)

    ในฐานะคริสเตียน เราไม่ต้องการการปลดปล่อยจากมารร้าย เพราะว่าเราได้รับการปลดปล่อยแล้ว “ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์” (โคโลสี 1:12-13) คุณอาจสังสัยว่าทำไมพระเยซูจึงสอนให้สาวกอธิษฐานว่า “…ขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งช่วยร้าย…” (มัทธิว 6:13)

พระเยซูได้ให้วิธีการอธิษฐานนี้แก่สาวกและคนในพระคัมภีร์เดิมเพราะว่า ในช่วงเวลานั้น ซาตานยังมีอำนาจเหนือพวกเขาอยู่ และพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาต้องอธิษฐานต่อพระองค์ให้ช่วยพวกเขาจากมารร้าย แต่ในพระคัมภีร์ใหม่ หลังจากการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ ไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ที่บอกว่าเราควรอธิษฐานเกี่ยวกับมารร้าย หรืออธิษฐานขอพระเจ้าให้ช่วยต่อสู้พวกมัน ซาตานและสมุนของมันอยู่ใต้เท้าของคุณ ให้มันอยู่ที่นั่นต่อไป

ส่วนที่สวยงามที่สุดคือว่าคุณได้รับการปลดปล่อยแล้ว แต่คุณถูกทำให้เป็นผู้ปลดปล่อยด้วย คริสเตียนทุกคนคือผู้ปลดปล่อย เราไม่ใช่คนที่ต้องการการปลดปล่อย เราคือผู้ให้การปลดปล่อย ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่า “พวกผู้ช่วยให้พ้นจะขึ้นไปที่ภูเขาศิโยนเพื่อปกครองภูเขาเอซาว และราชอาณาจักรนั้นจะตกเป็นของพระเยโฮวาห์”

เราคือแชมเปี้ยนจากศิโยน ได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และฤทธิ์เดชที่จะรักษา อวยพร ปลดปล่อย และเปลี่ยนแปลงชีวิต เราคือความหวังของโลกนี้! คุณอยู่ในโลกในฐานะคำตอบสำหรับคำร้องคร่ำครวญของคนมากมาย เพื่อนำพวกเขาออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างแห่งอิสรภาพของพระบุตรของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นความหวังและแสงสว่างของโลกนี้ เพื่อนำการปลดปล่อยและความชอบธรรมไปยังคนมากมาย! ข้าพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์สำหรับโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเป็นพระพรให้แก่โลกของข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ส่งผลกระทบด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไปยังคนมากมาย! พระคำของพระองค์มีอย่างล้นเหลือเหนือข้าพระองค์ในการเกิดผลในพันธกิจแห่งการคืนดีกัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 4:18; 2 โครินธ์ 5:18-19; โรม 8:19


Comments are closed