อังคาร ที่ 20 พฤษภาคม 2014

คุณคือประภาคาร
You’re A Lighthouse

“อย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า” (โรม 12:11)

     มัทธิว 24:14 กล่าวว่า “ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า จะได้ประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง” นี่คือคำสั่งของพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่แก่อาจารย์หรือนักประกาศเท่านั้น แต่กับทุกคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์ ตามที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ พระองค์ได้ทำให้เราเป็นผู้รับใช้หรือผู้แบ่งปันของพระคัมภีร์ใหม่ “ผู้ทรงโปรดประทานให้เราสามารถที่จะเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่…” (2 โครินธ์ 3:6) พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าคุณเป็นผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐ

คุณได้รับพระบัญชาในการออกไปสู่คนเหล่านั้นที่ดำเนินในความมืดด้วยแสงสว่างแห่งความรอด กิจการ 13:47 กล่าวว่า “ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสสั่งเราอย่างนี้ว่า ‘เราได้ตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างของคนต่างชาติ เพื่อเจ้าจะเป็นเหตุให้คนทั้งหลายรอด ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก ’” คุณเป็นประภาคาร ส่องสว่างด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ไม่น่าแปลกที่พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้” (มัทธิว 5:14) ในฐานะของประภาคาร คุณส่องข่าวประเสริฐด้วยแสงสว่างที่คงที่ไปยังคนอื่น เพื่อที่พวกเขาจะสามารถกลายเป็นแสงสว่างด้วยเช่นกัน

เมื่อใดก็ตามที่คุณมีโอกาสในการประกาศข่าวประเสริฐ อย่านิ่งเฉย จงกล้าหาญและตระหนักว่าคุณคือประภาคารของพระเจ้าในโลกที่มืดมิดนี้ พระองค์ตรัสไว้ในมัทธิว 5:16 ว่า “ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” เมื่อคุณส่องสว่างด้วยข่าวประเสริฐ ทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณจะรับไฟเดียวกันนี้และกลายเป็นแสงสว่างเพื่อพระเจ้าด้วยเช่นกัน

เราแต่ละคนจะต้องยืนอยู่ในฐานะแสงสว่างที่ลุกไหม้และส่องสว่าง ดำเนินชีวิตตามฟิลิปปี 2:15-16 ซึ่งกล่าวว่า “เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียน และไม่มีความผิด เป็นบุตรที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้า ในท่ามกลางพงศ์พันธุ์ที่คดโกงและวิปลาส ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆ ในโลก จงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิต…”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเยซู ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่นำความรอดมาแก่ทุกคนที่หลงหาย วันนี้ ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อคนมากมายที่จะพบกับข่าวประเสริฐ ที่หัวใจของพวกเขาจะได้รับการเปลี่ยนใหม่ และลุกไหม้เพื่อออกไปหาคนอื่นอีกมากมายในโลกนี้ด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 13:12; ฮาบากุก 2:14


Comments are closed