เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ (ผลงาน) ของพระองค์ [เอง] ที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ [บังเกิดใหม่] ในพระเยซูคริสต์เพื่อให้เราทำการดีเหล่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้ว (วางแผนไว้ล่วงหน้า) เพื่อเรา [เดินในเส้นทางที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราดำเนินตาม [ดำเนินชีวิตที่ดีซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนและเตรียมไว้ให้เราดำเนินชีวิต] (เอเฟซัส 2:10 ฉบับ AMPC)

นี่ช่างงดงามและสร้างแรงบันดาลใจอย่างมาก สิ่งนี้ได้สำแดงให้เห็นว่าการกำหนดไว้ล่วงหน้านั้นกำลังทำงานอยู่ในตัวเรา ในฐานะลูกของพระเจ้า ชีวิตของเราได้ถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เรากำลังเล่นตามบทที่ถูกเขียนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นนักเขียนบทที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล 

สิ่งนี้ทำให้ระลึกถึงคำพูดของพระเยซูที่ถูกอ้างอิงใน ฮีบรู 10:7 ซึ่งพระ​องค์​ทูล​ว่า ‘ข้าแต่​พระ​เจ้า ข้า​พระ​องค์​มา​แล้ว เพื่อ​จะ​ทำ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์’ ตาม​ที่​มี​เรื่อง​ข้า​พระ​องค์​เขียน​ไว้​ใน​หนัง​สือ​ม้วน” ขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ในแผ่นดินโลก ชีวิตประจำวันของพระองค์เป็นความสำเร็จของสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้จะเกิดขึ้น ในหลายๆ ที่ในพระคัมภีร์ที่อ้างอิงถึงพระเยซู คุณจะพบข้อความทำนองนี้ว่า “เพื่อให้สิ่งซึ่งผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้กล่าวไว้สำเร็จ” พระเยซูเล่นตามบทที่ได้ถูกเขียนไว้เกี่ยวกับพระองค์แล้ว พวกเราในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกัน

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ ไม่ว่าดีหรือร้าย ไม่ใช่อุบัติเหตุ วันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณที่ทำให้พระเจ้าประหลาดใจ พระองค์ทรงออกแบบให้ทุกสิ่งเกิดผลดีสำหรับคุณ (โรม 8:28) ตามที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา เส้นทางของคุณได้ถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่มีความพ่ายแพ้หรือล้มเหลวในบทของคุณ และบทนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

คุณก็แค่เล่นตามบทบาทของคุณ และอย่าพยายามเขียนบทใหม่ อย่าพยายามทำให้พระเจ้า “ทำ” บางสิ่งบางอย่าง พระองค์ได้กระทำทุกสิ่งเสร็จแล้วและได้ประทานทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับชีวิตที่เป็นเลิศแก่คุณแล้ว นั่นคือสิ่งที่บท (พระคำของพระองค์) ได้สำแดงให้เห็น จงดำเนินชีวิตตามบทนั้น จงยอมรับและป่าวประกาศในสิ่งที่พระองค์ได้พูดเกี่ยวกับคุณ และคุณจะดำเนินชีวิตอย่างมีวัตถุประสงค์ที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริและยอดเยี่ยม

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร ฉันเต็มไปด้วยพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งกำลังทำงานที่พระองค์ทรงวางแผนไว้ล่วงหน้าสำหรับฉัน ฉันกำลังเดินในเส้นทางที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับฉัน และในเส้นทางนั้นมีสุขภาพดี ความอุดมสมบูรณ์ ชัยชนะตลอดกาล และความสมบูรณ์แบบของทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวฉัน อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:เอเฟซัส 1:11; 1 เปโตร 2:9


Comments are closed