อาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2017
คิด…พูด…และปฏิบัติพระคำ
Think…Talk…And Act The Word
“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชน” (กิจการ 20:32)

    โดยการบังเกิดใหม่ คุณได้บังเกิดโดยพระคำของพระเจ้าที่ไม่มีวันสูญไป พระคำกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่”
(1 เปโตร 1:23) ดังนั้นคุณควรที่จะเรียนรู้วิธีในการใช้พระคำของพระเจ้า เรียนรู้ที่จะคิด พูด และปฏิบัติพระคำเหมือนกับว่า
พระคำของพระเจ้าเป็นความจริง เพราะว่าพระคำเป็นความจริง พระเยซูตรัสว่า “ขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง
พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง” (ยอห์น 17:17)

ถ้าคุณไม่พูด คิด และปฏิบัติเหมือนกับว่าพระคำเป็นความจริง สิ่งที่คุณมีก็เป็นเพียงแค่ศาสนาเท่านั้น และไม่มีชีวิตในศาสนา พระคำกล่าวว่า “ยึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอก แต่ปฏิเสธฤทธิ์เดชของทางนั้น จงอย่าเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้น…ร่ำเรียนอยู่เสมอ แต่ไม่สามารถเข้าใจหลักความจริงได้เลย” (2 ทิโมธี 3:5-7) คุณสามารถเชื่อใจในพระคำได้ด้วยชีวิตของคุณ ความสัตย์ซื่อของพระคำไม่มีข้อสงสัย พระคำไม่เคยสูญหายไป เพราะว่าพระคำคือกฎฝ่ายวิญญาณ พระเยซูตรัสว่า “ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลย” (มาระโก 13:31)

หลายปีที่แล้ว ข้าพเจ้าได้ท้าทายตัวเองให้เชื่อและพูดพระคำมากขึ้น สาเหตุนั้นง่ายมาก เป็นไปไม่ได้ที่ใครจะเชื่อในพระคำของพระเจ้าและยังคงเป็นเหมือนเดิม ข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะเอาพระคำ และดำเนินชีวิตตามพระคำ และผลลัพธ์คือชีวิตในทิศทางเดียวเท่านั้น คือขึ้นข้างบนและไปข้างหน้า เป็นชีวิตแห่งชัยชนะและพระสิริผ่านทางพระคำ

1 ทิโมธี 4:15 กล่าวว่า “จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่าน” นี่หมายความว่าความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของคุณจะปรากฏขึ้นในทุกสิ่งที่คุณทำเมื่อคุณยอมจำนนต่อพระคำ เมื่อคุณดำเนินชีวิตตามพระคำ เมื่อคุณคิด พูด และปฏิบัติพระคำ ความสำเร็จของคุณจะกระจายออกไปอย่างกว้างขวางและเป็นที่รู้จัก ทุกคนจะเห็นว่าคุณก้าวหน้าไปอย่างมากในทุกส่วนในชีวิตของคุณ เป็นการทำงานของพระคำที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นสำหรับคุณ
คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์คือคำภาวนาประจำวันของข้าพระองค์ ในพระคำ ข้าพระองค์มีสันติสุข ความปลอดภัย ความมั่งมี สุขภาพ และสิ่งดีในชีวิตทุกประการ พระคำของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์มีแนวความคิดที่ถูกต้อง ชัยชนะของข้าพระองค์นั้นแน่นอน เพราะว่าพระคำของพระองค์อยู่บนริมฝีปากของข้าพระองค์ และไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 20:32; 2 ทิโมธี 3:15-17


Comments are closed