เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2018
คิดและพูดความรุ่งเรือง
Think And Talk Prosperity

“สรรเสริญพระยาห์เวห์ คนที่ยำเกรงพระยาห์เวห์ก็เป็นสุข เขายินดีอย่างยิ่งในพระบัญญัติของพระองค์ พงศ์พันธุ์ของเขาจะมีอำนาจในแผ่นดิน พวกคนเที่ยงธรรมจะรับพระพร ทรัพย์สินและความมั่งคั่งอยู่ในบ้านของเขา และความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิตย์” (สดุดี 112:1-3)

   มีคนที่คิดว่าความรุ่งเรืองทางการเงินไม่ได้มีไว้สำหรับคริสเตียน และพวกเขาคิดผิด มีสามคนที่เราเจอในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเกี่ยวข้องกับพระองค์ คืออับราฮัม อิสอัค และยาโคบ และพวกเขาเป็นคนที่มั่งมีอย่างมาก ในอพยพ 3:6 พระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่า “…เราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ…” อ่านเกี่ยวกับเรื่องราวของสามคนนี้และคุณจะทึ่งในความมั่งมีของพวกเขา

อพยพ 13:2 บอกเราว่าอับราฮัม “…มั่งคั่งมากด้วยฝูงปศุสัตว์ เงินและทองคำ” พระคำกล่าวไว้เกี่ยวกับลูกชายของเขาคืออิสอัค “อิสอัคก็ร่ำรวยและมั่งมีขึ้นเรื่อยๆ จนท่านเป็นคนมั่งคั่ง ท่านมีฝูงแกะ ฝูงโคและมีบริวารมากมาย ชาวฟีลิสเตียก็อิจฉาท่าน”(ปฐมกาล 26:13-14) ยาโคบก็เป็นเช่นเดียวกัน พระคำกล่าวว่า “ยาโคบก็มั่งมียิ่งขึ้น มีฝูงแพะแกะมากมาย คนใช้ชายหญิง และฝูงอูฐฝูงลา” (ปฐมกาล 30:43)

ความรุ่งเรืองของพระเจ้าไม่ได้มีไว้สำหรับคนไม่กี่คนเท่านั้น แต่เป็นสำหรับทุกคนที่ติดตามและดำเนินชีวิตตามพระคำของพระองค์ พระองค์ตรัสไว้ใน 3 ยอห์น 1:2 “ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทุกอย่าง ดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่นั้น” ในฐานะคริสเตียน คุณเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ (โรม 8:17) ซึ่งทำให้ความรุ่งเรืองนั้นเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของคุณ ความมั่งคั่งทั้งหมดในโลกนี้เป็นของคุณ นี่คือวิธีที่คุณควรจะคิด 1 โครินธ์ 3:21 กล่าวว่า ทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย เชื่อ คิด และพูดตามนั้น มีความตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง

ถ้าคุณเคยต้องดิ้นรนตลอดชีวิตของคุณในความขาดแคลน สิ่งที่คุณต้องการคือแนวความคิดใหม่ เปลี่ยนคำพูดของคุณ ความตระหนักรู้ของคุณ และความคิดของคุณ และสถานการณ์ของคุณจะเปลี่ยนไป โรม 12:2 กล่าวว่า “อย่าทำตามอย่างชาวโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่…” คิดและพูดความรุ่งเรืองจนกว่าแนวความคิดของคุณทั้งหมดจะถูกแทนที่โดยความเป็นไปได้ของชีวิตที่รุ่งเรือง

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ในฐานะพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม และทายาทของทั้งโลกนี้ ความรุ่งเรืองของข้าพเจ้ามีไม่จำกัด ทุกสิ่งเป็นของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้ามีทองเป็นผงคลีดิน และข้าพเจ้าเดินในโลกแห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก ที่ซึ่งข้าพเจ้าได้รับสิ่งดีทุกประการ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮักกัย 2:8; อิสยาห์ 60:11


Comments are closed