อังคาร ที่ 10 มกราคม 2017
คิดแบบพระคำ
Think The Word-way

“อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

    ในฐานะคริสเตียน เป็นสิ่งสำคัญว่าคุณจะคิดอย่างไร และคุณกำลังคิดอะไร คุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ ดังนั้นคุณไม่ควรคิดเหมือนคนทั่วไป อย่าพูดว่า “ฉันเป็นคนอเมริกัน” หรือ “ฉันเป็นคนออสเตรเลีย ผลก็คือ มีวิธีคิดของฉันเอง” ไม่ใช่! เมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณหยุดที่จะมีประเทศที่คุณเกิดในโลกนี้ เพราะว่าวิญญาณของคุณได้รับการสร้างใหม่แล้ว ดังนั้นคุณควรที่จะคิดแบบพระคำเท่านั้น พระคำของพระเจ้าจะต้องสร้างพื้นฐานของความคิดของคุณ

ตอนนี้ที่คุณอยู่ในพระคริสต์ คุณมีวัฒนธรรมใหม่ คือวัฒนธรรมของพระคริสต์ จนกว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นความจริงในวิญญาณของคุณ คุณก็จะยังดำเนินชีวิตเหมือนคนทั่วไป และไม่ได้มีประสบการณ์กับพระพรมากมายของชีวิตในพระคริสต์
พระคำกล่าวว่า “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระ‍คริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสาร‌พัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่‍แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น…” (2 โครินธ์ 5:17) คุณมีเชื้อชาติและสัญชาติใหม่ จงปฏิเสธที่จะถูกอธิบายตามวัฒนธรรมหรือความเกี่ยวข้องในโลกนี้

ถ้าคุณจะบอกว่าตัวเองมีฐานะเป็นคน ซูลู, อัฟกานิสถาน, อเมริกัน, อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, ไนจีเรีย, ฯลฯ ก็ให้เป็นเพราะว่าคุณต้องการนำวิญญาณคนในสัญชาติเหล่านั้น นั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้บอกไว้ เขากล่าวว่า “ต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนยิว เพื่อจะได้พวกยิวมา ต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ (แต่ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ) เพื่อจะได้พวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นมา” (1 โครินธ์ 9:20)

ข้อพระคำตอนต้นบอกว่า “อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า…” ในขณะที่คุณภาวนาพระคำ ความคิดของคุณจะได้รับการโปรแกรมให้คิดตามนั้น คุณจะเริ่มต้นที่จะพูดต่างออกไป และปฏิบัติตามถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ พระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่สามารถทำให้คุณมีพลังเพื่อความสำเร็จ ทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งแห่งความยิ่งใหญ่ และคงรักษาให้คุณอยู่ในชีวิตที่สูงกว่า
คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเรียนรู้ของวิญญาณของข้าพระองค์ ผ่านทางพระคำของพระองค์ ทุกวันในขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาและภาวนาพระคำ ความคิดของข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนใหม่ในความรู้และความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นผ่านทางความรู้ของข้าพระองค์ในพระคำ ข้าพระองค์ยอมให้แต่สิ่งที่ดีเข้าสู่โลกของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 15:3; 1 โครินธ์ 2:16; ฟีลิปปี 1:27


Comments are closed