อังคาร ที่ 3 มกราคม 2017
คิดเกี่ยวกับตัวเองในแง่บวก
Think Highly Of Yourself
“ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดอย่างสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน” (โรม 12:3)

    บางคนเข้าใจข้อพระคำตอนต้นว่าเราไม่ควรจะคิดกับตัวเองในแง่บวก แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระวิญญาณกำลังบอกกับเราผ่านทางอาจารย์เปาโลในข้อพระคำนี้ พระเจ้าต้องการให้คุณคิดในแง่บวกเกี่ยวกับตัวเอง แต่ไม่มากเกินกว่าที่คุณควรจะคิด พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า คุณไม่ควรจะคิดว่าตัวเองสูงกว่าพี่น้องในพระคริสต์คนอื่นๆ นั่นคือความเย่อหยิ่ง และพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่เย่อหยิ่ง

แต่คุณจะต้องคิดในแง่บวกเกี่ยวกับตัวเอง เพราะว่าคุณมีค่าต่อพระเจ้า คุณเป็นคนพิเศษ คุณเป็นเชื้อพระวงศ์ ที่จะนั่งร่วมกับพระคริสต์ในสวรรค์หมายความว่าคุณได้รับการยกขึ้นสูง “และพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์” (เอเฟซัส 2:6) เอเฟซัส 1:21 บอกตำแหน่งของเราใน
พระคริสต์ “สูงส่งเหนือกว่าทุกภูตผีที่ครอบครอง ทุกภูตผีที่มีอำนาจ ทุกภูตผีที่มีฤทธิ์เดชและทุกภูตผีที่ปกครอง และเหนือกว่านามทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึง ไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย” คุณเห็นหรือไม่ว่าคุณอยู่สูงเพียงใดในพระคริสต์?

คิดในแง่บวกเกี่ยวกับตัวเอง เพราะว่าคุณเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรร เป็นคนเพิเศษ มีคุณเพียงคนเดียว! ตรวจดูสิ่งที่
พระเจ้าได้บอกไว้เกี่ยวกับคุณใน 1 เปโตร 2:9 “แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติ
บริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าพเจ้าได้นั่งอยู่กับพระคริสต์ เหนือกว่าภูตผีที่ครอบครอง ที่มีอำนาจ และฤทธิ์เดช และทุกนามที่เอ่ยขึ้น ไม่เพียงในโลกนี้เท่านั้น แต่ในโลกที่กำลังจะมาถึงด้วย! ข้าพเจ้ามีเกียรติ ทราบถึงคุณค่าของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าได้รับการเลือกอย่างพิเศษ! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:5-6; กาลาเทีย 3:28; โรม 12:4-5


Comments are closed