อาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม 2014

คิดถึงผู้หลงหาย
Think About The Lost

“เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอยืนยันและเป็นพยานในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านอย่าประพฤติอย่างคนต่างชาติที่เขาประพฤติกันนั้น คือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไร้สาระ โดยที่ความคิดของเขามืดมนไป และเขาอยู่ห่างจากชีวิตซึ่งมาจากพระเจ้า เพราะเหตุความไม่รู้เท่าถึงการซึ่งอยู่ในตัวเขา อันเนื่องจากใจที่แข็งกระด้างของเขา” (เอเฟซัส 4:17-18)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นเปิดเผยเส้นทางอันตรายของผู้ที่ไม่เชื่อเขาอยู่ในความมืดฝ่ายวิญญาณและถูกแยกออก นั่นคือแยกออกจากชีวิตของพระเจ้า เอเฟซัส 2:3 กล่าวถึงว่าพวกเขาเป็นเหมือนบุตรแห่งพระอาชญา นั่นหมายถึงบุตรที่ถูกกำหนดไว้ในพระอาชญาหรือความกริ้วของพระเจ้า เป็นสถานะที่ย่ำแย่มากสำหรับใครก็ตาม! เอเฟซัส 2:12 กล่าวถึงพวกเขาว่า “ไม่มีหวัง และอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้า”

เมื่อหลายปีมาแล้ว ขณะที่เป็นนักเรียนในมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าได้อ่านข้อพระคัมภีร์นี้และทำให้ข้าพเจ้าได้คิด ข้าพเจ้าคิดถึงนักเรียนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินชีวิตปราศจากพระเจ้า และคิดว่า “ข้าแต่พระเจ้า ทำไมคนเหล่านี้จึงดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดนี้ได้? พวกเขาเข้านอนในตอนกลางคืน และดำเนินชีวิตในแต่ละวันโดยปราศจากพระเจ้าได้อย่างไร?”

ข้าพเจ้ามีความห่วงใยและเริ่มต้นที่จะอธิษฐานเผื่อพวกเขา ข้าพเจ้าอธิษฐานว่า “โอ พระเจ้า อย่าให้พวกเขาตายและไปนรกโดยไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ ช่วยให้ข้าพระองค์สามารถไปถึงพวกเขาและบอกพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซู” ข้าพเจ้ารู้สึกมีแรงผลักดันที่จะบอกพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซู เพราะว่าไม่มีอะไรที่เลวร้ายไปกว่าการดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระเจ้า และไม่มีความหวังในโลกนี้! สิ่งนี้ควรจะทำให้คุณคิดเกี่ยวกับเพื่อนของคุณ ญาติของคุณ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน และหุ้นส่วนของคุณที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่ พวกเขาไร้ซึ่งความหวังในโลกนี้ โดยปราศจากพระคริสต์

คุณไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาดำเนินชีวิตต่อไปโดยปราศจากพระเจ้าได้ ห่างออกไปเรื่อยๆ ในหลุมลึกแห่งความมืด ให้ความไร้ซึ่งความหวังของพวกเขาทำให้คุณรู้สึกอยากอธิษฐานเผื่อพวกเขา อธิษฐานให้พวกเขาถูกปลดปล่อยจากอำนาจของความมืดและมารซาตานเข้าสู่อิสรภาพแห่งพระสิริของพระบุตรของพระเจ้า คุณอาจเป็นเพียงคนเดียวที่จะมีโอกาสในการสัมผัสชีวิตของเขาด้วยข่าวประเสริฐ ดังนั้นประกาศกับพวกเขาและสอนพวกเขาถึงพระคำ บอกพวกเขาว่าพระเจ้ารักพวกเขามากจนส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขา (ยอห์น 3:16)

เสียสละเวลา ความพยายาม และทรัพยากรที่คุณมีในการนำวิญญาณ ให้ตัวคุณเป็นที่รู้จักในภาระใจเพื่อพระเจ้า ข่าวประเสริฐของพระองค์ และการนำวิญญาณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยแก่ข้าพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์ในคุณค่าของจิตวิญญาณทุกดวง ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดทุกคน เพื่อนของข้าพระองค์ ญาติพี่น้อง เพื่อร่วมงาน และหุ้นส่วนของข้าพระองค์ ให้ได้รับการปลดปล่อยออกจากความมืดเข้าสู่แสงสว่าง และหันจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้า และให้กลายเป็นผู้รับความชอบธรรมของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 3:9; มาระโก 16:15


Comments are closed