ศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2015

คิดถึงผู้หลงหาย
Think About The Lost

“เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอยืนยันและเป็นพยานในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ท่านอย่าดำเนินตามอย่างคนต่างชาติ ที่เขาดำเนินกันนั้นคือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่มีสาระ โดยที่ความเข้าใจของเขามืดมนไปและเขาอยู่ห่างจากชีวิตซึ่งมาจากพระเจ้า เพราะเหตุความโง่ซึ่งอยู่ในตัวเขา อันเนื่องจากใจที่แข็งกระด้างของเขา” (เอเฟซัส 4:17-18)

    ข้อพระคำตอนต้นแสดงให้เห็นถึงเส้นทางที่อันตรายของผู้ไม่เชื่อ เขาอยู่ในความมืดฝ่ายวิญญาณและถูกแยกออกไป นั่นคือถูกตัดออกจากชีวิตของพระเจ้า เอเฟซัส 2:3 กล่าวถึงเพิ่มเติมว่าพวกเขาเป็นเหมือนบุตรแห่งพระอาชญา นั่นหมายความว่าเด็กที่ถูกกำหนดไว้ในความโกรธของพระเจ้า ช่างเป็นสภาพที่ย่ำแย่ที่ต้องอยู่! เอเฟซัส 2:12 กล่าวถึงพวกเขาว่าเป็น “ไม่มีที่หวัง และอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้า”

ขณะที่ยังเป็นนักเรียนในมหาวิทยาลัยเมื่อหลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้าได้อ่านข้อพระคำตอนนี้และทำให้ข้าพเจ้าได้คิด ข้าพเจ้าได้คิดถึงนักเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระเจ้า และคิดว่า “พระเจ้า คนเหล่านั้นดำเนินชีวิตในความมืดอย่างนั้นได้อย่างไร? พวกเขาเข้านอนในตอนกลางคืนและดำเนินชีวิตอีกวันหนึ่งโดยปราศจากพระเจ้าได้อย่างไร?”

ข้าพเจ้าถูกผลักดันด้วยภาระใจและเริ่มต้นที่จะอธิษฐานเผื่อพวกเขา “โอ พระเจ้า อย่าให้พวกเขาตายและไปนรกโดยไม่ได้ต้อนรับพระคริสต์ ช่วยข้าพระองค์ประกาศกับพวกเขา และบอกพวกเขาถึงพระเยซู” ข้าพเจ้าได้อธิษฐาน ข้าพเจ้ารู้สึกถูกผลักดันให้บอกพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซู เพราะว่าไม่มีอะไรที่เลวร้ายไปกว่าการดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระเจ้า และไม่มีความหวังในโลกนี้! นี่ควรจะทำให้คุณคิดถึงเกี่ยวกับเพื่อนของคุณ ญาติ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน หุ้นส่วน ที่ยังไม่กลับใจใหม่ พวกเขาไร้ซึ่งความหวังในโลกนี้ โดยปราศจากพระคริสต์

คุณไม่สามารถปล่อยพวกเขาให้ดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระเจ้าต่อไปได้ ถอยห่างออกไปเรื่อยๆ สู่ห้วงแห่งความมืด ให้ความสิ้นหวังในสถานการณ์ของพวกเขา ผลักดันคุณให้อธิษฐานเผื่อพวกเขา อธิษฐานว่าพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจของความมืด และอำนาจของซาตาน เข้าสู่อิสรภาพอันมหัศจรรย์ของพระบุตรของพระเจ้า คุณอาจเป็นเพียงแค่คนเดียวที่จะมีโอกาสแตะต้องชีวิตของพวกเขาด้วยข่าวประเสริฐ ดังนั้น ประกาศกับพวกเขาและสอนพระคำให้พวกเขา บอกพวกเขาว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขามากจนได้ส่งพระเยซูมาตายแทนพวกเขา (ยอห์น 3:16)

เสียสละเวลา กำลัง และสิ่งที่คุณมีเพื่อการนำวิญญาณ ให้คุณเป็นที่รู้จักสำหรับภาระใจสำหรับพระเจ้า ข่าวประเสริฐของพระองค์ และวิญญาณของมนุษย์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เข้าใจในคุณค่าของวิญญาณทุกดวงผ่านพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่ยังไม่ได้รับความรอด เพื่อนของข้าพระองค์ ญาติ มิตรสหาย ให้ได้รับการปลดปล่อยจากความมืดเข้าสู่แสงสว่าง และหันจากอำนาจของซาตานมาหาพระเจ้า และกลายเป็นผู้รับส่วนแห่งความชอบธรรมของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 3:9; มาระโก 16:15


Comments are closed