อังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2016
คิดต่าง
Think Differently

“เหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่าน ซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่” ( ฮีบรู 10:35)

    นี่เป็นเดือนที่แปดของปี 2016 – เป็น “ปีแห่งการขยาย” ของเรา บางทีคุณอาจจะมีปัญหาและพูดในใจของคุณว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์มีเป้าหมายสิ่งต่างๆ ที่ข้าพระองค์ต้องการจะทำ ข้าพระองค์ต้องการได้เงินมากขึ้นเพื่อสิ่งนี้และสิ่งนั้น ตอนนี้ปีนี้กำลังใกล้จะถึงที่สุดแล้ว” อย่าคิดแบบนั้นกับพระเจ้า อยู่ในความเป็นนิรันดร์ ดำเนินชีวิตในนิรันดร์กาล คิดต่างออกไป อย่า “ผลักดัน” พระเจ้าเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปทำ ดำเนินชีวิตกับพระองค์ในโลกของพระองค์ อย่าอยู่ภายใต้ความกดดัน

เมื่อคุณมีความกดดันเพราะต้องการจะประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาหนึ่ง คุณก็จะกลายเป็นทาสของเวลา อย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ เวลาควรจะเป็นทาสของคุณ สดุดี 37:4-5 กล่าวว่า “จงปีติยินดีในพระเจ้า และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้า วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ”

ไม่มีอะไรที่ยากเกิน หรือเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ตรัสไว้ในเยเรมีย์ 32:27 “ดูเถิด เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งสิ้น สำหรับเรามีสิ่งใดที่ยากเกินหรือ” ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เกินคำบรรยาย ฤทธิ์เดชของพระองค์ไม่มีขีดจำกัด จงไว้วางใจในพระองค์ และในความสามารถของพระองค์ พระองค์สามารถทำเพื่อคุณได้ในวินาทีนั้นในสิ่งที่ตามธรรมชาติอาจต้องใช้เวลาเป็นปีในการทำให้สำเร็จ ในช่วงเวลาที่เหลือในปีนี้ คุณสามารถได้รับทุกสิ่งที่คุณปรารถนาจากพระองค์ พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 16:24 “…จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม”

พระองค์ต้องการให้ความยินดีของคุณเต็มเปี่ยม ใช้ความเชื่อของคุณ จงขอและรับ ยืนอย่างมั่นคง เข้มแข็ง เชื่อและยืนยันในพระคำแม้ในเวลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ยากลำบาก อย่ายอมแพ้ เพราะว่าความเชื่อมีชัยชนะเสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะอยู่ภายใต้ความกดดัน เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามอบความต้องการทั้งหมดของข้าพเจ้าไว้ที่พระองค์ และดำเนินชีวิตที่สูงกว่า และชื่นชมกับสันติสุขและความรุ่งเรือง ทางของข้าพเจ้าเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องสว่างมากขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มวัน พระเจ้าของข้าพเจ้าคือความพอเพียงของข้าพเจ้า เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า สง่าราศีและกำลังของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งของข้าพเจ้า ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 6:31-32; ฟีลิปปี 4:6-7; ยอห์น 14:27


Comments are closed