เสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2018

คำอธิษฐานที่ได้ผล
THE PRAYER THAT WORKS

“แต่เมื่อพวกท่านอธิษฐาน อย่าพูดพล่อยๆ ซ้ำซาก เหมือนบรรดาคนต่างชาติ เพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำ พระจึงจะโปรดฟัง” (มัทธิว 6:7)

     บางครั้งคุณจะพบคริสเตียนที่พูดว่า “ฉันต้องการคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ ดังนั้นได้โปรดอธิษฐานอย่างเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจเพื่อฉัน “แต่จริง ๆ แล้วคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจคืออะไร? อะไรทำให้คำอธิษฐานเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ? ความดังของเสียงของคนที่อธิษฐาน หรือเป็นเพราะพวกเขากำลังพูดถ้อยคำทางศาสนาอยู่? จริง ๆ แล้วสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่คำอธิษฐาน “ที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ” แต่เป็นคำอธิษฐานที่เรียบง่ายต่อพระเจ้าผู้ทรงเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ

ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา พระเยซูเจ้ากล่าวว่าเมื่อคุณอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนต่างชาติที่ใช้คำพูดที่ไร้ประโยชน์ซ้ำ ๆ พวกเขาคิดอย่างผิดพลาดว่าพวกเขาจะได้ยินถ้าพูดมาก ไม่ พระเยซูตรัสว่าเราไม่ควรอธิษฐานอย่างนั้น อ่านถ้อยคำของพระองค์ “อย่าทำเหมือนพวกเขาเลย เพราะว่าสิ่งไรซึ่งพวกท่านจำเป็น พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์” (มัทธิว 6:8)

เรียนรู้ที่จะอธิษฐานเหมือนพระเยซู พระองค์อธิษฐานและทำอย่างง่าย ๆ ลองจินตนาการถึงวิธีง่าย ๆ ที่พระองค์อธิษฐานที่อุโมงค์ของลาซารัส พระคัมภีร์กล่าวว่า “… พระเยซูแหงนพระพักตร์ขึ้นตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์โปรดฟังข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอ แต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ฝูงชนที่ยืนอยู่ที่นี่ เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา” เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ทรงร้องเสียงดังว่า “ลาซารัส ออกมาเถิด” (ยอห์น 11:41-43)

สิ่งที่ทำให้คำอธิษฐานเกิดผลคือความเชื่อ และไม่ใช่คำพูดมากมายหรือมากหลาย พระเยซูทรงทำให้เรื่องนี้ชัดเจนมากในมาระโก 11:23 ว่า “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยลงทะเลไป’ และใจไม่สงสัย แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามนั้นจริง ๆ” ดังนั้นจงทำให้คำอธิษฐานของคุณเรียบง่าย นั่นคืออธิษฐานด้วยความเชื่อและหลีกเลี่ยงการซ้ำซากไร้ประโยชน์

จริง ๆ แล้วนี่คือสิ่งที่ทำให้การพูดภาษาแปลก ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เมื่อคุณอธิษฐานด้วยภาษาอื่น โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ วิญญาณของคุณกำลังอธิษฐาน นั่นคือคุณกำลังอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้า นั่นเป็นวิธีหลักที่คุณควรจะอธิษฐานในฐานะที่เป็นคริสเตียน: อธิษฐานด้วยวิญญาณก่อน นั่นคือพูดภาษาแปลก ๆ ก่อนที่คุณจะอธิษฐานด้วยความเข้าใจของคุณ นั่นคืออธิษฐานด้วยภาษาโลกตามธรรมชาติของคุณ

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์ป่าวประกาศว่าความเชื่อของข้าพระองค์มีประสิทธิภาพ ดังนั้นข้าพระองค์จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในชีวิตและสภาพแวดล้อมของข้าพระองค์ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยพระวจนะ ในพระนามของพระเยซูเจ้า อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมฟิลิปปี 4:6; ลูกา 18:1; ยากอบ 5:15


Comments are closed